Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 4.augustāNr.15

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.14.00

Sēde atklāta plkst.14.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs

Sēdē nepiedalās deputāti:

Anita Adijāne, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Arnita Liepiņa

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Marita Briede

Piedalās:

Pārvalžu un struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

1. Par pastāvīgajām deputātu komitejām (lēmums Nr.369)

Ziņotājs:

M.Briede – informē par diviem precizējumiem lēmuma projektā. Lēmuma 1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā – “1.3. A.Adijāne;” un lēmuma 5.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā - “1.5. E.Krivcova;”.

Izsakās:

D.Beitnere – Le Galla lūdz ierakstīt protokolā, ka ir prasījusi G.Truksnim paskaidrojumus, kādēļ domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas par šādiem maznozīmīgiem jautājumiem, neievērojot to, ka deputāti strādā arī algotu darbu un laiks ir jāplāno. Nebija ārkārtas sēdes par ugunsgrēku Slokā, bet ir ārkārtas sēde par gada pārskata apstiprināšanu, ir ārkārtas sēdes, kas neatbilst ne koleģialitātes, ne demokrātijas principiem.

G.Truksnis lūdz, ievērojot likumu “Par pašvaldībām” un domes nolikuma prasības, uzdot jautājumus un izteikties par domes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu. Ja kādam no deputātiem ir ierosinājumi, aicina tos izteikt.

D.Beitnere – Le Galla jautā, kādēļ viņas kandidatūra nav iekļauta Izglītības un kultūras jautājumu komitejā? Ierosina iekļaut sevi Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā G.Grūbas vietā, savukārt, G.Grūbu iekļaut Finanšu komitejā.

U.Kronblūms – ierosina iekļaut sevi M.Stulpiņa vietā Attīstības un vides jautājumu komitejas sastāvā. Jautā, vai M.Stulpiņš atsauc savu kandidatūru?

M.Stulpiņš – atsauc savu kandidatūru Attīstības un vides jautājumu komitejas sastāvā. Iesaka D.Beitneres – Le Gallas kandidatūru Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

G.Grūba – uzskata, ka būtu loģiski atsaukt savu kandidatūru Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, jo komitejās būtu jādarbojas attiecīgās jomas profesionāļiem.

G.Truksnis aicina deputātus balsot vispirms par to komiteju sastāviem, kurās ierosināti grozījumi, balsojot par katru kandidatūru atsevišķi.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt G.Grūbu Finanšu komitejā („par” – 4 (G.Grūba, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt A.Čudu Finanšu komitejā („par” – 12 (M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, U.Kronblūms, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt A.Čudu Finanšu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt D.Beitneri – Le Gallu Finanšu komitejā („par” – 7 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 6 (G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Sproģe, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda,)), nolemj:

Ievēlēt D.Beitneri – Le Gallu Finanšu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt Ņ.Ņikiforovu Finanšu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (G.Grūba, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolemj:

Ievēlēt Ņ.Ņikiforovu Finanšu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt A.Adijāni Finanšu komitejā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 4 (D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolemj:

Ievēlēt A.Adijāni Finanšu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt R.Sproģi Finanšu komitejā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Čuda, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

Ievēlēt R.Sproģi Finanšu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt M.Stulpiņu Finanšu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, U.Kronblūms), „atturas” – 3 (G.Grūba, A.Čuda, D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

Ievēlēt M.Stulpiņu Finanšu komitejā.

Finanšu komitejā ir ievēlēti:

R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, A.Adijāne, D.Beitnere – Le Galla, M.Stulpiņš, M.Čuda.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt U.Kronblūmu Attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 5 (G.Grūba, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt A.Čudu Attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 12 (G.Grūba, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt A.Čudu Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt E.Krivcovu Attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

Ievēlēt E.Krivcovu Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt J.Lediņu Attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

Ievēlēt J.Lediņu Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt A.Adijāni Attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

Ievēlēt A.Adijāni Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Attīstības un vides jautājumu komitejā ir ievēlēti:

A.Adijāne, J.Lediņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš un A.Čuda.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt D.Beinerti-Le Gallu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 6 (G.Grūba, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, D.Riņķe, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 7 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt A.Čudu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 12 (D.Beitnere-Le Galla, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt A.Čudu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt G.Grūbu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt G.Grūbu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt Ņ.Ņikiforovu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – 2 (D.Beitnere-Le Galla, M.Stulpiņš), „atturas” – 3 (U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt Ņ.Ņikiforovu Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt I.Kausinieci Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 4 (G.Grūba, U.Kronblūms, A.Čuda, M.Stulpiņš)), nolemj:

Ievēlēt I.Kausinieci Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu ievēlēt R.Sproģi Izglītības un kultūras jautājumu komitejā („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs), „pret” – 2 (D.Beitnere-Le Galla, M.Stulpiņš), „atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolemj:

Ievēlēt R.Sproģi Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Izglītības un kultūras jautājumu komitejā ir ievēlēti:

A.Čuda, G.Grūba, Ņ.Ņikiforovs, R.Sproģe un I.Kausiniece.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmumprojektu kopumā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda), „pret” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 2 (G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām.

Sēde slēgta plkst.14.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2017.gada 7.augusta


Lejupielāde: DOC un PDF