Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 19.decembrīNr. 612

protokols Nr. 21, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, un ņemot vērā 2017.gada 15.decembra Apvienotās Finanšu komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Tūrisma un kurortoloģijas komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas un Transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr . 1.2-38/4. ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” ar jaunu g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” Jūrmalas pilsētas domes kompetencē esošo rīcību izpildei, saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas ”Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2017.–2019.gadam” ar jaunu “Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2018.–2020.gadam”, saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļu “Rīcības plāns”.

3. Uzdot Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

1.pielikums Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam “Jūrmalas attīstības izaicinājumi” DOC

2.pielikums "Jūrmalas pilsētas investīciju plānam 2018.-2020.gadam" XLSX

1.pielikums Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam 2.pielikumam “Integrētās teritoriju investīcijas” DOC


Lejupielāde: DOC un PDF