Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.decembrīNr. 571

protokols Nr. 20, 12. punkts

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ.Nr.40003682818 2017.gada 14.martā noslēgts līgums (turpmāk - Līgums) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā līdz 2017.gada 31.decembrim ir noteikta 8,66 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) apmērā par 1 m3.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 40.punktam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos noteikumos un noslēgtā Līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas administratīvajā teritorijā noteikto kārtību.

 Saistošo noteikumu 42.punkts noteic, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Janvāri”; dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Tādu kārtību paredz arī Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa.

Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.janvārim būtiski paaugstinās dabas resursu nodoklis (turpmāk - DRN):

Nr.

p.k.

Atkritumu veids

Likme no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 (EUR/t)

Likme no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

(EUR/t)

Likme no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

(EUR/t)

Likme no 01.01.2020

(EUR/t)

1.

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

25.00

35.00

43.00

50.00

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 1.4 daļa noteic, ka atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina tarifā par atkritumu apglabāšanu iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar šā likuma 39.panta 2.1 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts un komisijā izskatīts aprēķinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts saistībā ar dabas resursu nodokļa maksājumiem.

Savukārt, Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 32.punkts noteic, ka līdz šā likuma 41.panta 1.4 daļā minētā tarifa apstiprināšanas brīdim atkritumu poligona apsaimniekotājs dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu apglabāšanu piemēro koeficientu, kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto atkritumu un poligonā pieņemto atkritumu daudzumu, un vienlaikus paziņo par to pašvaldībai saskaņā ar šā likuma 41.panta 1.5 daļu.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””, reģ.Nr.40003525848, 2017.gada 22.novembrī, pamatojoties uz uzņēmuma dalībnieku sapulces lēmumu, paziņoja, ka no 2018.gada 1.janvāra dabas resursu nodoklim tiks piemērots koeficients 0,65, kas ir aprēķināts pamatojoties uz 2016.gada un 2017.gada datiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” 22.9.apakšpunktu, 40., 42.punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikuma pirmo punktu un Līguma 3.4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā:

1.1. 7,66 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) apmērā par 1 m3, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi (saskaņā ar Līguma finanšu piedāvājumu), sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs un dabas resursu nodoklis;

1.2. 84,35 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) apmērā par 1 t, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi (saskaņā ar Līguma finanšu piedāvājumu), sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs un dabas resursu nodoklis.

2. Apstiprināt sadzīves atkritumu 1m3 un 1t izmaksu aprēķina formulas, saskaņā ar kurām turpmāk tiktu mainīta sadzīves atkritumu kopējā maksa, mainoties poligona sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam, kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija:

2.1. Maksa EUR par 1 m3 = atkritumu apsaimniekotāja izdevumi + sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas x koeficients, kas ietver:

2.1.1. 2,99 EUR atkritumu apsaimniekotāja izdevumus - saskaņā ar Līguma finanšu piedāvājumu;

2.1.2. sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas - SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” tarifu, kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators;

2.1.3. koeficientu - 1 m3 svars tonnās saskaņā ar Līguma finanšu piedāvājumu.

2.2. Maksa EUR par 1 t = atkritumu apsaimniekotāja izdevumi + sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas x koeficients, kas ietver:

2.2.1. 33,00 EUR atkritumu apsaimniekotāja izdevumus - saskaņā ar Līguma finanšu piedāvājumu;

2.2.2. sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas – SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” tarifu, kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators;

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts un 2.punkts stājas spēkā un ir piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt grozījumu sagatavošanu un virzīšanu parakstīšanai 2017.gada 14.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģ.Nr.40003682818, noslēgtajā pakalpojuma līgumā Nr.1.2-16.4.3/259 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, nosakot lēmuma 1.punktā minēto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.211 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF