Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 563

protokols Nr. 19, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 504 6701 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000439940), kas sastāv bērnudārza (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 001), bērnudārza (kadastra apzīmējumi 1300 004 6703 002), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 003), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 008), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 009), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 010), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 011).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/947 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”, reģistrācijas Nr.90009249206 (turpmāk – PII “Saulīte”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Saulīte” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Saulīte” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/947.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, reģistrācijas numurs 90009249206 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Bērnudārza ēka

1300 004 6703 002

1103,8 m2

282130.55

267230.64

2.

Bērnudārza ēka

1300 004 6703 001

1160 m2

331512.58

308194.70

3.

Saimniecības ēka

1300 004 6703 003

68,9 m2

2936,81

2299,59

4.

Nojume

1300 004 6703 011

38,9 m2

4731,01

4089,23

5.

Nojume

1300 004 6703 010

51,7 m2

4861,91

4191,42

6.

Nojume

1300 004 6703 009

51,4 m2

4859,07

4189,7

7.

Nojume

1300 004 6703 008

50,6 m2

4850,51

4182,81

8.

Betona plāksnes

14796,73

9.

Žogs

173,59

10.

Bērnu rotaļu komplekss

2845,72

811,89

11.

Gumijas segums Bērnu rotaļu laukumam

148 m2

15278,75

12253,22

12.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss vilcieniņš V2 – 1 gab.;

2. rotaļu komplekss ar divām platformām BRL26 – 1 gab.;

3. rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

4. rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

5. rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL14 – 1 gab.;

6. basketbola grozs – 2 gab,;

7. šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 7 gab.;

8. sols ar atzveltni SO2 – 24 gab,;

9. smilšu kaste ar tīklu (3*3m) – 7 gab.

38410,38

22405,95

13.

Asfalta segums

241 m2

15638,34

14021,76

14.

Bruģa segums

1180 m2

67637,85

60646,17

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.563

(protokols Nr.19, 58.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, reģistrācijas Nr. 90009249206 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Ineta Aronietes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.5 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Bērnudārza ēka

1300 004 6703 002

1103,8 m2

282130,55

267230,64

2.

Bērnudārza ēka

1300 004 6703 001

1160 m2

331512,58

308194,70

3.

Saimniecības ēka

1300 004 6703 003

68,9 m2

2936,81

2299,59

4.

Nojume

1300 004 6703 011

38,9 m2

4731,01

4089,23

5.

Nojume

1300 004 6703 010

51,7 m2

4861,91

4191,42

6.

Nojume

1300 004 6703 009

51,4 m2

4859,07

4189,7

7.

Nojume

1300 004 6703 008

50,6 m2

4850,51

4182,81

8.

Betona plāksnes

14796,73

9.

Žogs

173,59

10.

Bērnu rotaļu komplekss

2845,72

811,89

11.

Gumijas segums Bērnu rotaļu laukumam

148 m2

15278,75

12253,22

12.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss vilcieniņš V2 – 1 gab.;

2.rotaļu komplekss ar divām platformām BRL26 – 1 gab.;

3.rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

4.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

5.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL14 – 1 gab.;

6.basketbola grozs – 2 gab,;

7.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 7 gab.;

8.sols ar atzveltni SO2 – 24 gab,;

9.smilšu kaste ar tīklu (3*3m) – 7 gab.

38410,38

22405,95

13.

Asfalta segums

241 m2

15638,34

14021,76

14.

Bruģa segums

1180 m2

67637,85

60646,17

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/947.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”

priekšsēdētājs vadītāja

__________________G.Truksnis __________________ I.Aroniete


Lejupielāde: DOC un PDF