Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 562

protokols Nr. 19, 57. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0703 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000176658), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 020 0703) 5043 m2 platībā, bērnudārza ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0703 001).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2015.gada 6.novembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1618 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa”, reģistrācijas Nr.90009563202 (turpmāk – PII “Podziņa”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Podziņa” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Podziņa” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2015.gada 6.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Podziņa” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1618.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, reģistrācijas numurs 90009563202 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 0703

5043 m2

99453,05

99453,05

2.

Bērnudārza ēkas

1300 020 0703 001

915,6 m2

333125,6

308793,12

3.

Šķūnis

1300 020 0703 002

25,2 m2

567,73

443,94

4.

Pagrabs

1300 020 0703 003

20,4 m2

12147,74

11190,73

5.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

3.rotaļu komplekss RRL1 – 1 gab.;

4. .smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

5,rotaļu komplekass ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

6.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

7.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 4 gab.;

8. sols ar atzveltni SO2 – 10 gab.;

9.atkritumu urnaAU – 2 gab.;

10.šūpoles uz atsperes (ar zirdziņa kontūru, motocikla un suņa) – 3 gab.

27498,42

16534,12

6.

Bērnu rotaļu laukuma gumijas segums

321 m2

25255,45

20297,56

7.

Celiņi un laukumi

1124 m2

56857,59

53777,76

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 24.novembra lēmumam Nr.562

(protokols Nr.19, 57.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa”, reģistrācijas Nr. 90009563202 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Anitas Auziņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.73 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 0703

5043 m2

99453,05

99453,05

2.

Bērnudārza ēkas

1300 020 0703 001

915,6 m2

333125,6

308793,12

3.

Šķūnis

1300 020 0703 002

25,2 m2

567,73

443,94

4.

Pagrabs

1300 020 0703 003

20,4 m2

12147,74

11190,73

5.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

3.rotaļu komplekss RRL1 – 1 gab.;

4. .smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

5,rotaļu komplekass ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

6.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

7.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 4 gab.;

8. sols ar atzveltni SO2 – 10 gab.;

9.atkritumu urnaAU – 2 gab.;

10.šūpoles uz atsperes (ar zirdziņa kontūru, motocikla un suņa) – 3 gab.

27498,42

16534,12

6.

Bērnu rotaļu laukuma gumijas segums

321 m2

25255,45

20297,56

7.

Celiņi un laukumi

1124 m2

56857,59

53777,76

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2015.gada 6.novembrī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1618.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes

priekšsēdētājs “Podziņa” vadītāja

__________________G.Truksnis __________________ A.Auziņa


Lejupielāde: DOC un PDF