Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 561

protokols Nr. 19, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Poruka prospektā 14, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 012 3003 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000129443), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 012 3003) 26789 m2 platībā, bērnudārza ēkas (kadastra apzīmējums 1300 012 3003 001), nojumes (kadastra apzīmējumi 1300 012 3003 002); nojumes (kadastra apzīmējums 1300 012 3003 003).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/957 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš”, reģistrācijas Nr.90009249136 (turpmāk – PII “Namiņš”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Namiņš” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Namiņš” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Namiņš” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/957.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, reģistrācijas numurs 90009249136 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Poruka prospektā 14, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 012 3003

26789 m2

112017,01

112017,01

2.

Bērnudārza ēka

1300 012 3003 001

1265,8 m2

855169,67

811870,98

3.

Nojume

1300 012 3003 002

20,9 m2

535

390,87

4.

Nojume

1300 012 3003 003

33 m2

845,19

616,86

5.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss HAGS UniMiniKolea – 1 gab.;

2.divvietīgas sviru šūpoles uz atsperes SMP Zingo Roko X-Rok – 1 gab.;

3.vingrošanas komplekss VE3 – 1 gab.;

4.rotaļu mājiņa MA1 – 1 gab.;

5.smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

6.slidkalniņš RSL – 2 gab.;

7.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

8.nožogojums 2m posms – 40 gab.;

9.sols ar atzveltni SO2 – 6 gab.

23305,47

13789,19

6.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

25 m2

2783,78

2215,39

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 24.novembra lēmumam Nr.561

(protokols Nr.19, 56.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”, reģistrācijas Nr. 90009249136 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Aidas Berkovicas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.10 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Poruka prospektā 14, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 012 3003

26789 m2

112017,01

112017,01

2.

Bērnudārza ēka

1300 012 3003 001

1265,8 m2

855169,67

811870,98

3.

Nojume

1300 012 3003 002

20,9 m2

535

390,87

4.

Nojume

1300 012 3003 003

33 m2

845,19

616,86

5.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss HAGS UniMiniKolea – 1 gab.;

2.divvietīgas sviru šūpoles uz atsperes SMP Zingo Roko X-Rok – 1 gab.;

3.vingrošanas komplekss VE3 – 1 gab.;

4.rotaļu mājiņa MA1 – 1 gab.;

5.smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

6.slidkalniņš RSL – 2 gab.;

7.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

8.nožogojums 2m posms – 40 gab.;

9.sols ar atzveltni SO2 – 6 gab.

23305,47

13789,19

6.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

25 m2

2783,78

2215,39

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/957.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes

priekšsēdētājs “Namiņš” vadītāja

_________________G.Truksnis __________________ A.Berkovica


Lejupielāde: DOC un PDF