Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 560

protokols Nr. 19, 55. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Engures ielā 4, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 1201 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000439084), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 020 1201) 10204 m2 platībā, bērnudārza ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 1201 001), desmit nojumēm (kadastra apzīmējumi 1300 020 1201 002; 1300 020 1201 003; 1300 020 1201 006; 1300 020 1201 007; 1300 020 1201 008; 1300 020 1201 009; 1300 020 1201 010; 1300 020 1201 011; 1300 020 1201 012; 1300 020 1201 013) un trīs šķūņiem (kadastra apzīmējums 1300 020 1201 014; 1300 020 1201 015; 1300 020 1201 016).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/950 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte”, reģistrācijas Nr.90000051453 (turpmāk – PII “Mārīte”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Mārīte” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Mārīte” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Mārīte” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/950.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, reģistrācijas numurs 90000051453 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Engures ielā 4, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 1201

10204 m2

199200,63

199200,63

2.

Bērnudārza ēka

1300 020 1201 001

1849,6 m2

541483,94

503983,48

3.

Šķūnis

1300 020 1201 015

24,2 m2

463,86

127,15

4.

Nojume

1300 020 1201 002

22,7 m2

378,48

103,63

5.

Nojume

1300 020 1201 003

22,5 m2

374,22

102,65

6.

Nojume

1300 020 1201 006

22,5 m2

374,22

102,65

7.

Nojume

1300 020 1201 008

22,4 m2

372,79

102,16

8.

Nojume

1300 020 1201 009

22,7 m2

378,48

103,63

9.

Nojume

1300 020 1201 010

22,8 m2

379,9

104,12

10.

Nojume

1300 020 1201 011

22,8 m2

379,91

104,12

11.

Nojume

1300 020 1201 012

22,6 m2

375,64

102,78

12.

Nojume

1300 020 1201 013

22,6 m2

375,64

102,78

13.

Nojume

1300 020 1201 007

22,6 m2

375,64

102,78

14.

Šķūnis

1300 020 1201 016

25,7m2

535,00

146,75

15.

Šķūnis

1300 020 1201 014

56,6 m2

1400,11

383,91

16.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2. rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL14 – 1.gab.;

3.rotaļu komplekss ar vienu platformu un vingrošanas elementu BRL12 – 1 gab.;

4.rotaļu komplekss ar divām platformām BRL26 – 1 gab.;

5.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

6.vingrošanas komplekss VE3 – 2 gab.;

7.sols ar atzveltni SO2 – 20 gab.;

8.slidkalniņš RSL – 2 gab.;

9.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

10.basketbola grozs – 1 gab.

30056,74

17783,72

17.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

146 m2

13460,22

10726,12

18.

Žogs ar vārtiem

390 t/m

18745,8

17730,37

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.560

(protokols Nr.19, 55.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”, reģistrācijas Nr. 90000051453 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Ilgas Jofes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.9 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Engures ielā 4, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 1201

10204 m2

199200,63

199200,63

2.

Bērnudārza ēka

1300 020 1201 001

1849,6 m2

541483,94

503983,48

3.

Šķūnis

1300 020 1201 015

24,2 m2

463,86

127,15

4.

Nojume

1300 020 1201 002

22,7 m2

378,48

103,63

5.

Nojume

1300 020 1201 003

22,5 m2

374,22

102,65

6.

Nojume

1300 020 1201 006

22,5 m2

374,22

102,65

7.

Nojume

1300 020 1201 008

22,4 m2

372,79

102,16

8.

Nojume

1300 020 1201 009

22,7 m2

378,48

103,63

9.

Nojume

1300 020 1201 010

22,8 m2

379,9

104,12

10.

Nojume

1300 020 1201 011

22,8 m2

379,91

104,12

11.

Nojume

1300 020 1201 012

22,6 m2

375,64

102,78

12.

Nojume

1300 020 1201 013

22,6 m2

375,64

102,78

13.

Nojume

1300 020 1201 007

22,6 m2

375,64

102,78

14.

Šķūnis

1300 020 1201 016

25,7m2

535,00

146,75

15.

Šķūnis

1300 020 1201 014

56,6 m2

1400,11

383,91

16.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2. rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL14 – 1.gab.;

3.rotaļu komplekss ar vienu platformu un vingrošanas elementu BRL12 – 1 gab.;

4.rotaļu komplekss ar divām platformām BRL26 – 1 gab.;

5.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

6.vingrošanas komplekss VE3 – 2 gab.;

7.sols ar atzveltni SO2 – 20 gab.;

8.slidkalniņš RSL – 2 gab.;

9.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

10.basketbola grozs – 1 gab.

30056,74

17783,72

17.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

146 m2

13460,22

10726,12

18.

Žogs ar vārtiem

390 t/m

18745,8

17730,37

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/950.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”

priekšsēdētājs vadītāja

__________________G.Truksnis _________________ I.Jofe


Lejupielāde: DOC un PDF