Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 559

protokols Nr. 19, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Tērbatas ielā 42, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 2901 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000429434), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 020 2901) 11493 m2 platībā, bērnudārza ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 2901 001), piecām nojumēm (kadastra apzīmējumi 1300 020 2901 002; 1300 020 2901 003; 1300 020 2901 005; 1300 020 2901 006; 1300 020 2901 007).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/949 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis”, reģistrācijas Nr.90009249259 (turpmāk – PII “Lācītis”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Lācītis” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Lācītis” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Lācītis” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/949.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, reģistrācijas numurs 90009249259 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 42, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 2901

11493 m2

176612,54

176612,54

2.

Bērnudārza ēka

1300 020 2901 001

3671,4 m2

683266,66

613743,03

3.

Nojume

1300 020 2901 002

76,1 m2

13940,86

9903,27

4.

Nojume

1300 020 2901 003

76,2 m2

13940,86

9903,27

5.

Nojume

1300 020 2901 004

13940,86

9903,27

6.

Nojume

1300 020 2901 005

76,6 m2

13940,86

9903,27

7.

Nojume

1300 020 2901 006

77,1 m2

13940,86

9903,27

8.

Nojume

1300 020 2901 007

75,7 m2

13940,86

9903,27

9.

Nojume

13940,86

9903,27

10.

Nojume

13940,86

9903,27

11.

Nojume

13940,86

9903,27

12.

Nojume

13940,77

9903,19

13.

Žogs

1330,39

14.

Ietve

14092,44

8130,26

15.

Žogs

5833,12

2711,17

16.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2.rotaļu koplekss ar divām platformām BRL104 – 3 gab.;

3. rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

4. rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

5.rotaļu komplekss RRL14 – 1 gab.;

6.rotaļu mājiņa MA1 – 2gab.;

7.vingrošanas komplekss – 1 gab.;

8.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 6 gab.;

9. sols ar atzveltni SO2 – 14 gab.;

10.smilšu kaste ar tīklu (3x3m) – 10 gab.;

11.atkritumu urnas AU – 5 gab.;

12.nožogojums (2m posms) – 53 gab.

46821,35

28029,03

17.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

662 m2

46816,27

41157,97

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.559

(protokols Nr.19, 54.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”, reģistrācijas Nr. 90009249259 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Vizmas Klāsones personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.7 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lacītis” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 42, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 2901

11493 m2

176612,54

176612,54

2.

Bērnudārza ēka

1300 020 2901 001

3671,4 m2

683266,66

613743,03

3.

Nojume

1300 020 2901 002

76,1 m2

13940,86

9903,27

4.

Nojume

1300 020 2901 003

76,2 m2

13940,86

9903,27

5.

Nojume

1300 020 2901 004

13940,86

9903,27

6.

Nojume

1300 020 2901 005

76,6 m2

13940,86

9903,27

7.

Nojume

1300 020 2901 006

77,1 m2

13940,86

9903,27

8.

Nojume

1300 020 2901 007

75,7 m2

13940,86

9903,27

9.

Nojume

13940,86

9903,27

10.

Nojume

13940,86

9903,27

11.

Nojume

13940,86

9903,27

12.

Nojume

13940,77

9903,19

13.

Žogs

1330,39

14.

Ietve

14092,44

8130,26

15.

Žogs

5833,12

2711,17

16.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš" V2 – 1.gab.;

2.rotaļu koplekss ar divām platformām BRL104 – 3 gab.;

3. rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

4. rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.;

5.rotaļu komplekss RRL14 – 1 gab.;

6.rotaļu mājiņa MA1 – 2gab.;

7.vingrošanas komplekss – 1 gab.;

8.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 6 gab.;

9. sols ar atzveltni SO2 – 14 gab.;

10.smilšu kaste ar tīklu (3x3m) – 10 gab.;

11.atkritumu urnas AU – 5 gab.;

12.nožogojums (2m posms) – 53 gab.

46821,35

28029,03

17.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

662 m2

46816,27

41157,97

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/949.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”

priekšsēdētājs vadītāja

__________________G.Truksnis __________________ V.Klāsone


Lejupielāde: DOC un PDF