Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 558

protokols Nr. 19, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas
izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lībiešu ielā 19, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0704 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000429423), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 020 0704) 4856 m2 platībā, bērnudārza ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0704 001), pagraba (kadastra apzīmējums 1300 020 0704 002), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 020 0704 003).

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/953 tika nodots patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”, reģistrācijas Nr.90009251357 (turpmāk – PII “Zvaniņš”).

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” saskaņā ar kuriem tika mainīta pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi, proti, atsevišķi nekustamie īpašumi tiek nodoti iestāžu valdījumā, nevis patapinājumā.

Līdz ar to ir pamatoti mainīt šobrīd esošās tiesiskās attiecības ar PII “Zvaniņš” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/8), kā arī, lai nodrošinātu PII “Zvaniņš” ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/953.

2. Ar 2017.gada 30.novembri nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, reģistrācijas numurs 90009251357 , valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 19, Jūrmalā, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 0704

4856 m2

96732,52

96732,52

2.

Bērnudārza ēkas

1300 020 0704 001

919 m2

279857,88

261743,3

3.

Šķūnis

1300 020 0704 009

25,4 m2

667,32

147,18

4.

Pagrabs

1300 020 0703 002

34,2 m2

6034,4

4725,17

5.

Žogs

6309,27

6.

Žogs

658,79

7.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss "Vilcieniņš" C2 – 1.gab.;

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

3.rotaļu komplekss RRL1 – 1 gab.;

4. .smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

5.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 2 gab.;

6. sols ar atzveltni SO2 – 3 gab.;

7.atkritumu urna AU – 1 gab.

14536,71

8600,84

8.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma

151 m2

11576,77

9213,03

9.

Bruģēts ceļa segums

1020 m2

55046,71

52065,03

10.

Gumijas segums

124,5 m2

13736,29

13221,22

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu, vienlaikus noformējot šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.558

(protokols Nr.19, 53.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”, reģistrācijas Nr. 90009251357 (turpmāk – Valdītājs), tās vadītājas Oksanas Poldsepas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.13 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikums”, ar 2017.gada 30.novembri pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 19, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.11.2017. (EUR)

1.

Zemes gabals

1300 020 0704

4856 m2

96732,52

96732,52

2.

Bērnudārza ēkas

1300 020 0704 001

919 m2

279857,88

261743,3

3.

Šķūnis

1300 020 0704 009

25,4 m2

667,32

147,18

4.

Pagrabs

1300 020 0703 002

34,2 m2

6034,4

4725,17

5.

Žogs

6309,27

6.

Žogs

658,79

7.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss "Vilcieniņš" C2 – 1.gab.;

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 – 1 gab.;

3.rotaļu komplekss RRL1 – 1 gab.;

4. .smilšu kaste ar tīklu 3x3 – 1 gab.;

5.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 2 gab.;

6. sols ar atzveltni SO2 – 3 gab.;

7.atkritumu urna AU – 1 gab.

14536,71

8600,84

8.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma

151 m2

11576,77

9213,03

9.

Bruģēts ceļa segums

1020 m2

55046,71

52065,03

10.

Gumijas segums

124,5 m2

13736,29

13221,22

Valdītājs apņemas ar 2017.gada 30.novembri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā”.

Dome un Valdītājs vienojas ar 2017.gada 30.novembri izbeigt 2010.gada 30.janvārī starp Domi un Valdītāju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/953.

NODEVA PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes

priekšsēdētājs “Zvaniņš” vadītāja

__________________G.Truksnis __________________ O.Poldsepa


Lejupielāde: DOC un PDF