Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 557

protokols Nr. 19, 52. punkts

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

Izskatot Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” tehniskās direktores Ivetas Čivčišas, 2017.gada 21.septembra iesniegumu (iesniegts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 12.oktobrī un reģistrēts ar Nr.1.1-39/4967-L), kurā iesniedzēji lūdz atjaunot vēsturisko koplietošanas ceļa izmantošanu piekļūšanai ēkām un noteikt to kā servitūtu, ievērojot Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra lēmumu Nr.34 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pumpuri 1807”.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas (turpmāk – Zemes komisija) 2003.gada 24.janvāra lēmumu Nr.34 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pumpuri 1807” (turpmāk – lēmums Nr.34) ir izveidots nekustamais īpašums Pumpuri 1807, Jūrmalā, 8982 m2 platībā, pilsētas skvēra ierīkošanai, atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, vienlaikus nosakot, ka zemesgabala daļa 216 m2 platībā ir nepieciešama sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (turpmāk – Jūrmalas siltums) katlu mājas uzturēšanai, bet zemesgabala daļa 408 m2 platībā ir koplietošanas satiksmes josla.

Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļas 2003.gada 20.janvāra robežu plānā, uz kuru ir pamatojusies Jūrmalas pilsētas Zemes komisija pieņemot lēmumu, ir redzams, ka 408 m2 lielā platība gandrīz visa ir noasfaltēta un ir reāli dabā pastāvoša satiksmes josla, kas pieguļ nekustamajiem īpašumiem Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, un Sedas ielā 4, Jūrmalā, un nodrošina piekļūšanu šiem īpašumiem.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pumpuri 1807, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra numurs 1300 012 1807, ar platību 8982 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1807 001, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476063 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Veicot grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” koplietošanas satiksmes joslai netika noteiktas ielu sarkanās līnijas un nav noteikta transporta infrastruktūras teritorijas atļautā izmantošana, taču privātpersonām, ievērojot Zemes komisijas lēmumu, ir radusies tiesiskā paļāvība, ka piekļūšana saviem īpašumiem pa pašvaldības zemesgabala daļu, kas paredzēta kā koplietošanas satiksmes josla, ir tiesiska.

Līdz ar to, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra lēmumu Nr.34 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pumpuri 1807” noteiktā koplietošanas satiksmes josla 408 m2 platībā, kas nodrošina privātīpašniekiem piekļūšanu viņu ēkām Sedas ielā 4, Jūrmalā, Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, ir pamatota un atbilstoši grafiskajam pielikumam (1.pielikums) līdz ielu sarkano līniju un transporta infrastruktūras teritorijas noteikšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir nodibināms reālservitūts 408 m2 platībā, tādējādi Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 1807, Jūrmalā, tiktu apgrūtināts par labu nekustamajiem īpašumiem Sedas ielā 4, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 94.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1137., 1147., 1148.panta, 1151.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, 1237.punkta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes protokola Nr.1.2-30/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist ceļa servitūta 408 m2 platībā nodibināšanai zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 1807, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 1807 un platību 8982 m2 tiek apgrūtināts par labu nekustamajiem īpašumiem Sedas ielā 4, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums).

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un nostiprinājumu lūgumu sagatavošanu.

4. Reālservitūts tiek nodibināts līdz ielu sarkano līniju noteikšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un zemesgabala daļas pievienošanai Sedas ielai.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai, izstrādājot teritorijas plānošanas dokumentus, zemesgabala Pumpuri 1807, Jūrmalā, koplietošanas ceļu noteikt kā transporta infrastruktūras teritoriju.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.557

(protokols Nr.19, 52.punkts)

SERVITŪTA LĪGUMS Nr. ___________

2017 .gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Jūrmalas pilsētas pašvaldība), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no vienas puses, un Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, Vārds, Uzvārds, personas kods, (turpmāk – LIETOTĀJI) no otras puses, kopā saukti LĪDZĒJI,

ievērojot, ka:

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Pumpuri 1807, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 1807, un platību 8982 m2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476063 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai;

- īpašuma tiesības uz zemesgabala Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1808, ar platību 399 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069678 Vārds, Uzvārds uz 350/952 domājamām daļām;

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Sedas ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1806, ar platību 1570 m2 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843 1 nostiprinātas Vārds, Uzvārds uz 17/100 domājamām daļām; Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843 2 nostiprinātas Vārds, Uzvārds uz 29/100 domājamām daļām; Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843 3 nostiprinātas Vārds, Uzvārds uz 36/100 domājamām daļām un Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843 4 nostiprinātas Vārds, Uzvārds uz 18/100 domājamām daļām

- un

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._____ lēmumu Nr.____ „Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā” un tam pievienoto 1.pielikumu, izsakot savu gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, noslēdza šādu satura līgumu, (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo LĪGUMU LĪDZĒJI nodibina reālservitūtu uz ceļu 408 m2 platībā par labu nekustamajam īpašumam Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1808, un Sedas ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1806, kalpojošais nekustamais īpašums ir ĪPAŠNIEKAM piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 1807, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 1807 un platību 8982 m2 (turpmāk – Zemesgabals), valdošais nekustamais īpašums ir zemesgabals Dubultu prospektā 94, Jūrmalā, un Sedas ielā 4, Jūrmalā.

1.2. Reālservitūts tiek nodibināts līdz ielu sarkano līniju un transporta infrastruktūras teritorijas noteikšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kas ir uzskatāms par atceļošu nosacījumu atbilstoši Civillikuma 1237.punktam.

1.3. LĪGUMĀ minētais ceļa posms kopā ar robežu aprakstu apzīmēts servitūta nodibināšanas skicē (1.pielikums).

1.4. LĪDZĒJI vienojas, ka zemes platība uz kuru tiek nodibinātas reālservitūta tiesības ir (četri simti astoņi) 408 m2.

1.5. Ar LĪGUMA parakstīšanu LĪDZĒJI piekrīt iepriekš minētā ceļa reālservitūta nostiprināšanai Zemesgrāmatā un apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu LĪGUMU Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā.

2. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. ĪPAŠNIEKS garantē, ka viņš ir vienīgais Zemesgabala, kurā ietilpst piebraucamais ceļš īpašnieks ar atbilstošām tiesībām noslēgt šo LĪGUMU.

2.2. ĪPAŠNIEKS garantē, ka Zemesgabals nav nekādā citā veidā apgrūtināts vai ieķīlāts, izņemot uz šo brīdi Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 III daļas 1.iedaļā minētos apgrūtinājumus.

2.3. ĪPAŠNIEKS apņemas nelikt šķēršļus LIETOTĀJIEM izmantot nodibināto lietošanas tiesību.

2.4. Noteiktā lietošanas tiesība ir bezatlīdzības.

2.5. ĪPAŠNIEKS apņemas veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtā servitūta tiesību izlietošanu, ievērojot Civillikumu, Aizsargjoslu likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. LIETOTĀJIEM ir pienākums reģistrēt ceļa servitūtu Valsts zemes dienestā divu mēnešu laikā no LĪGUMA parakstīšanas brīža. Izdevumus par servitūta reģistrēšanu Valsts zemes dienestā sedz LIETOTĀJI.

3.2. LIETOTĀJIEM ir tiesības izlietot Līgumā noteikto servitūtu pilnā apmērā, lietošanas tiesība izlietojama Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. LIETOTĀJIEM ir jānodrošina ceļa posma, uz kuru nodibināts reālservitūts (1.pielikums) kopšana un uzturēšana.

3.4. LIETOTĀJIEM ir pienākums saskaņot ar ĪPAŠNIEKU ceļa uzlabošanu, ikgadējo uzturēšanu, rekonstrukciju un ar to saistītos projektēšanas darbus, neskarot ceļa posmam pieguļošo zemi.

3.5. LĪGUMU zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069678 un Nr.4843 reģistrē LIETOTĀJI, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA sagatavotu un LĪDZĒJU parakstītu nostiprinājuma lūgumu. Visus izdevumus par servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatu nodalījumos sedz LIETOTĀJI.

3.6. LĪGUMU zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476063, reģistrē ĪPAŠNIEKS un sedz izdevumus par servitūta reģistrēšanu, kā arī tā dzēšanu zemesgrāmatas nodalījumā.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

4.2. ĪPAŠNIEKAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja iestājas šī Līguma 1.2.punktā minētais nosacījums un ir uzsākta grozījumu teritorijas plānojumā īstenošana. Līdzēji, parakstot šo Līgumu apliecina, ka parakstīs nostiprinājuma lūgumu apgrūtinājuma dzēšanai zemesgrāmatas nodalījumā.

4.3. Šis parakstītais LĪGUMS apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un tās parakstīs LĪDZĒJI.

4.4. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā LĪGUMĀ, LĪDZĒJI vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Domstarpības starp LĪDZĒJIEM un attiecības, kas saistītas ar šā LĪGUMA izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.6. LĪGUMS ir visiem LĪDZĒJIEM, kā arī to pilnvarotajiem, darbiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

4.7. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo LĪGUMU, tiek iesniegts rakstveidā pēc LĪDZĒJU norādītājām adresēm.

4.8. Visi paziņojumi, pieprasījumi, iesniegumi, tai skaitā rēķini, šā LĪGUMA sakarā nosūtāmi uz zemāk minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

4.9. LĪGUMS sastādīts 7 (septiņos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 1(vienu) pielikumu, no kuriem pieci eksemplāri paliek LIETOTĀJIEM, viens ĪPAŠNIEKAM, viens Zemesgrāmatu nodaļai. Visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

ĪPAŠNIEKS:

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ.Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

Gatis Truksnis

LIETOTĀJI:

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

Vārds, Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF