Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 556

protokols Nr. 19, 50. punkts

Grozījumi telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā,
nomas līgumā ar VAS “Tiesu namu aģentūra”

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 3806, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 007 3806) un pamatceltnes (kadastra apzīmējums 1300 007 3806 001) nostiprinātas valsts akciju sabiedrībai “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003334410, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.640.

2009.gada 11.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Valsts zemes dienestu (reģistrācijas Nr.LV90000686910) noslēgts nomas līgums par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, kas reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/105 (turpmāk – Līgums). 2013.gada 14.februārī noslēgta trīspusēja vienošanās par Līguma pārjaunojumu ar valsts akciju sabiedrību “Tiesu nama aģentūra” (turpmāk – Aģentūra), kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/186.

Saskaņā ar Līguma 2.1. punktu Dome ēkā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, šobrīd nomā šādas telpas:

- 1. stāva telpas – Nr.1, 2, 3 (telpas apvienotas 38 m2+4 m2+27,9 m2), Nr.27 (0,5 m2), Nr.28 (7,6 m2), Nr.40 (0,4 m2), Nr.41 (0,4 m2), Nr.42 (0,4 m2), Nr.43 (0,3 m2), Nr.44 (21,9 m2) – ar kopējo platību 101,4 m2;

- 2.stāva telpas – Nr.1 (77,7 m2), Nr.2 (26,5 m2), Nr.5 (18,9 m2), Nr.6 (19,7 m2), Nr.7 (4,3 m2), Nr.8 (3 m2), Nr.9 (5,9 m2), Nr.10 (1,5 m2), Nr.28 (0,4 m2), Nr.29 (0,4 m2), Nr.30 (10,8 m2), Nr.32 (0,4 m2), Nr.33 (0,4 m2), Nr.34(10,9 m2), Nr.35 (0,4 m2), Nr.36 (0,4 m2), Nr.37 (11,2 m2), Nr.38 (11,9 m2), Nr.39 (23,6 m2) – ar kopējo platību 228,3 m2;

- 3.stāva telpas – Nr.2 (3,5m2), Nr.3 (23,2 m2), Nr.6 (0,4 m2), Nr.7 (10,2 m2), Nr.8 (0,4 m2), Nr.9 (9,1 m2), Nr.10 (11,7 m2), Nr.11 (21,7 m2), Nr.12 (0,4 m2), Nr.13 (0,4 m2), Nr.14 (0,4 m2), Nr.15 (0,4 m2), Nr.17 (13,3 m2), Nr.23 (12 m2), Nr.24 (12,3 m2), Nr.27 (11,9 m2), Nr.28 (12,3 m2), Nr.29 (13,5 m2), Nr.31 (23,7 m2), Nr.32 (23,2 m2), Nr.33 (11,2 m2), Nr.34 (11,9 m2), Nr.35 (11,9 m2) – ar kopējo platību 239 m2.

Nomāto telpu kopējā platība 568,7 m2. Papildus Domes lietošanā ir nodotas septiņas autostāvvietas ēkas pagalmā.

Telpu nomas maksa noteikta 2553,46 EUR mēnesī (4,49EUR/m2), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Telpu nomas maksā iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem, kurus Dome saņem ar Aģentūras starpniecību atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajām izmaksām proporcionāli aizņemtajai telpu platībai ēkā. Līgums ir spēkā līdz 2027.gada 30.jūnijam.

2017.gada 2.oktobrī Valsts zemes dienests ir atbrīvojis ēkas 3.stāva telpas Nr.22 32,2 m2 patībā un Nr.18 1,1 m2 platībā.

Ņemot vērā, ka ēkas 3.stāvā telpas nomā arī Domes Pilsētplānošanas nodaļa, būtu lietderīgi nomāt minētās telpas no Aģentūras Pilsētplānošanas nodaļas darba efektivitātes palielināšanai un jaunas būvinspektora darba vietas izveidei, kas būs nepieciešama pēc minētās vakances aizpildīšanas.

Aģentūra ir sagatavojusi vienošanās projektu par grozījumiem Līgumā, kas paredz papildināt Domei iznomātās telpas ar 3.stāva telpām Nr.22 un Nr.11.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 24.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 21.4.apakšpunktu, 74.punktu, Līguma 6.1.punktu un ņemot vērā 2017.gada 15.novembra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-30/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” sagatavotajai un parakstītajai Vienošanās Nr.9 (reģistrācijas Nr.04-15/297) pie 2009.gada 11.februāra nomas līguma Nr.09-LR/4-09 par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, redakcijai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF