Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 552

protokols Nr. 19, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā,
Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu Nr.447 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, tai skaitā Objektu Nr.3 - garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 014, un tai piesaistīto zemesgabala 1/16 domājamo daļu (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi) apstiprināti ar Domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.175 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

2017.gada 25.oktobrī plkst.15.45 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās seši izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.5 Vārds, Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu – 7311 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam 30 dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā pilna pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 9.oktobrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 270,40 EUR un 2017.gada 6.novembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 7040,60 EUR. Līdz ar to Vārds, Uzvārds ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma maksu - 7311 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro) un saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, 36.panta pirmo daļu, Domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.447 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, Domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.175 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” Izsoles noteikumu 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/25 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 25.oktobrī notikušā nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 014, un tai piesaistīto zemesgabala 1/16 domājamās daļas , izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu Izsoles uzvarētājam Vārds, Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 7311 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirkuma līguma noslēgšanu ar Vārds, Uzvārds.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF