Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 549

protokols Nr. 19, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.362 “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk – Domes lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1706, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 1056 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1706 002, kopējā platība 232,40 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2017.gada 27.septembrī plkst.15.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās viens uz izsoli reģistrētais izsoles dalībnieks Vārds, Uzvārds, dzim., kuru izsolē pārstāvēja viņa pilnvarotā persona Vārds, Uzvārds . Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds, Uzvārds, nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 401270 EUR (četri simts viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro) ar tūlītēju samaksu un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 15.septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 38217 EUR apmērā un 2017.gada 25.oktobrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 363053 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmuma Nr.362 “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/22 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 27.septembrī notikušā nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1706, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 1056 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1706 002, kopējā platība 232,40 m2, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds, Uzvārds, dzim., par pirkuma maksu 401270 EUR (četri simts viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF