Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 548

protokols Nr. 19, 42. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502
“Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 22.augustā pieņēma lēmumu Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.502 ), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanas kārtību. Lēmumā Nr.502 noteikts, ka detālplānojuma ierosinātājam Vārds, Uzvārds (turpmāk- Īstenotājs) detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.502 2.punktu 2013. gada 16.oktobrī starp Domi un Īstenotāju atbilstoši apstiprinātajam līguma projektam tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16/1029 par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 2.septembrī un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 3.septembrī. Atbilstoši Līguma noteikumiem Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 3.septembrim.

Dome 2017.gada 12.oktobrī ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar informāciju par detālplānojuma īstenošanas norisi. Ievērojot izstrādāto detālplānojumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas 2014.gada 3.janvāra lēmumu Nr.1 tika apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums ēku rekonstrukcijai, nosakot tā derīguma termiņu līdz 2018.gada 3.janvārim. Īstenotājs norāda, ka turpmākās detālplānojuma īstenošanas stadijas ēkas rekonstrukcijai aizkavējās, tostarp netika saskaņots apbūves projekts ar kaimiņiem. Paredzot, ka līdz 2018.gada 3.janvārim būvprojekts netiks iesniegts Būvvaldē, Īstenotājs lūdz pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanu uz diviem gadiem, negrozot apbūves īstenošanas termiņu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, un saskaņā ar 2017. gada 8.novembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-30/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā, 2.1.2. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 2 (divu) gadu laikā pēc šīs vienošanās parakstīšanas, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim”.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt šī lēmuma 1. punktā minēto vienošanos ar Īstenotāju.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF