Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 539

protokols Nr. 19, 33. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dāvja ielā 20, Jūrmalā, 10647 m2 platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000479803 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Dome).

Domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.18 8.1.apakšpunkts nosaka, ka Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas uzdevums ir administrēt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu. Saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.1.4. un 185.punktiem ir noteikts, ka zemes vienība Dāvja ielā 20, Jūrmalā, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS4), kur minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība ir noteikta 3000 m2.

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam” nosaka kā tiek veidota kadastrālo vērtību bāze, kur viens no vērtības ietekmējošiem faktoriem ir noteiktās standartu platības.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 8.marta sēdē (protokols Nr.8.2-58/8) izskatīja jautājumu par nepieciešamību virzīt uz Domes sēdi lēmuma projektu par atsevišķu pašvaldības īpašumu atsavināšanu, tostarp atsavināmo īpašumu sarakstā iekļaujot arī Nekustamo īpašumu. Izvērtējot lietderības apsvērumus kopsakarā ar zemesgabala kopējo platību un tā turpmāko izmantošanu, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija secināja, ka pirms Nekustamā īpašuma atsavināšanas, būtu pamatoti to sadalīt divās patstāvīgās zemes vienībās. Šajā sakarā, Dome 2017.gada 28.jūnijā noslēdza “Vispārīgo vienošanos” Nr.1.2-16.4.3/940 “Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām” ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) par zemes ierīcības projektu izstrādi.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 2.oktobra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/42 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 5273 m2 un 5374 m2 lielas zemes vienības.

Saskaņā Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2017.gada 12.oktobrī izsniegto Darba uzdevumu Nr.12 tika veikta zemes ierīcības projekta izstrāde Nekustamajam īpašumam.

Izskatot Sabiedrības 2017.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.11RI-03.3/18, kas Domē reģistrēts ar Nr. 1.1-37/10528, ar lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma Dāvja ielā 20, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4502 zemes ierīcības projektu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.un 185. apakšpunktiem un 2017.gada 8.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-30/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4502, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā, ar kopējo platību 10647 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 5374 m2 platībā un piešķirot adresi Medņu iela 23, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 20, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 5273 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 20, Jūrmalā, īpašniekam - nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Medņu iela 23, Jūrmalā, ar kopējo platību 5374 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu iela 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Medņu iela 23, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Medņu iela 23, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF