Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 538

protokols Nr. 19, 32. punkts

Par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa
noteikšanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma par likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2488.punktu un nepieciešamību nodrošināt būvju kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa noteikšanas procesu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumam Nr.28 “Būvju kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Būvju kultūrvēsturiskā līmeņa noteikšanas komisiju (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists – komisijas priekšsēdētājs;

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

3. Latvijas Arhitektu savienības eksperts – komisijas loceklis.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF