Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 529

protokols Nr. 19, 15. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam
1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”
projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcībām 1.3.„Veicināt jauniešu un JPD sadarbību”, 4.1.„Jauniešu riska grupas apzināšana un situācijas analīze” un 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā publicēto atklātā projektu konkursa “ Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana ” nolikumu , kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.418 “Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā”, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 26.oktobra lēmumu 2-23/195 “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam atklāta projektu konkursa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “ Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana ” projektu „ Kafija ar politiķiem Jūrmalā ” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Jūrmalas pilsētā, ar mērķi veicināt jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību vietējā un starptautiskā līmenī.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. sekmēts dialogs starp jauniešiem un politikas veidotājiem Jūrmalas pilsētā;

3.2. attīstītas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī;

3.3. veicināta Jūrmalas jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība;

3.4. apzināti iespējamie risinājumi aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī;

3.5. sagatavoti priekšlikumi Strukturētā dialoga VI cikla rekomendācijām.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 100% jeb 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi) jeb 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.529

(protokols Nr.19, 15.punkts)

Projekta

"Kafija ar politiķiem Jūrmalā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 2000.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2000.00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam. Projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 200.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

1 800

1 800

776

2 200

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

376

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

376

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

200

200

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

1 800

1 800

200

2 000

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

1 800

1 800

776

2 200

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

0

1 424

1 424

576

2 000

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

376

376

200

200

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

376

376

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

200

200


Lejupielāde: DOC un PDF