Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 528

protokols Nr. 19, 14. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature
and Environmental Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu un 5.1.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, aktivitāti 161. “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, kā arī pamatojoties uz 2016.gada 15.septembra dotācijas līgumu starp Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru projektam Nr.2016-2-LV02-KA105-001197 un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 12.aprīļa vēstuli Nr. 2-5 /165 par gala atskaites noslēgšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” (turpmāk - projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 11 379,91 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 91 centi) (2.pielikums „ Projekta budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums „Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 11 379,91 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 91 centi), kura 100% apmērā tika finansēta no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtā Eiropas Savienības budžeta .

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.528

(Protokols Nr.19, 14.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Exploring Nature and Environmental Issues

Līguma/vienošanās Nr.

2016-2-LV02-KA105-001197

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Key Action 1: Learning Mobility of IndividualsProjekta mērķis

Uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes, kā arī veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

Attīstot šādas zināšanas, kompetences un prasmes:

-zināšanas par dabas aizsardzību;

-zināšanas par dabas daudzveidību;

-dabas aizsardzības nepieciešamības izpratne;

-dabas fotografēšanas prasmes;

-sadarbības un komunikācijas prasmes;

-valodas;

-kultūras daudzveidības izpratne;

-organizatoriskās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta plānošana

(01.04.16. - 26.04.16.)

Saplānot projekta norisi un aktivitātes.

3 valstu partneri, komunicējot caur internetu, plānoja projektu. Aktivitāte norisinājās 01.04.16. – 26.04.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Iepriekšējā plānošanas vizīte

(24.09.16.)

Sagatavoties jauniešu apmaiņai.

3 līderi un 3 dalībnieki iepazinās ar projekta īstenošanas apkārtni, kā arī veica padziļinātu sagatavošanos jauniešu apmaiņas programmas īstenošanai. Aktivitāte norisinājās 24.09.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jauniešu apmaiņa

(17.10.16. – 21.10.16.)

30 jauniešiem no Latvijas, Polijas un Lietuvas aizvadīt jauniešu apmaiņu.

30 dalībnieki uzlaboja savas sadarbības prasmes, angļu valodas zināšanas, sagatavoja dabas izziņas tēmai veltītu izstādi Polijas iedzīvotajiem, kā arī pētīja vides problemātiku. Aktivitāte norisinājās 17.10.16. – 21.10.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Rezultātu izplatīšana un atskaites sagatavošana (21.10.16. – 14.11.16.)

Projekta publicitātes nodrošināšana.

Publicēti raksti par projektu interneta lapās, sociālajos tīklos un organizāciju portālos: 1. fotogrāfijas no projekta norises Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas mājas lapā; 2. Jaunsardzes un informācijas centra mājaslapā raksts “Jūrmalas jaunieši piedalās starptautiskā projektā Polijā”; 3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā raksts par projekta norisi; 4. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā plakāts par projekta norisi; 5.Poļu partnera raksts “Erasmus plus w Zespole Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu”; 6.Poļu partnera raksts “Międzynarodowe odkrywanie okolic”; 7. Lietuviešu partneris publicēja fotogrāfijas un pieredzes stāstus savas organizācijas facebook lapā.

Sagatavota un iesniegta projekta noslēguma atskaite. Aktivitāte norisinājās 21.10.16. – 14.11.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

No projektam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 11 930 eiro apmērā apgūti tika 11 379,91 eiro.

Projekta budžetā tika veikti grozījumi, paredzot par 79,59 eiro vairāk finansējuma kancelejas precēm. Rezultātā kancelejas preces tika iegādātas par summu 113,98 eiro.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 14.novembrim.

No 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 14.novembrim.

Saskaņā ar 2016.gada 15.septembra dotācijas līgumu projektam Nr.2016-2-LV02-KA105-001197

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ 2016.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta plānošana

x

Iepriekšējās plānošanas vizīte

x

Jauniešu apmaiņa

x

Rezultātu izplatīšana un atskaites sagatavošana

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ 2016.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta plānošana

x

Iepriekšējās plānošanas vizīte

x

Jauniešu apmaiņa

x

Rezultātu izplatīšana un atskaites sagatavošana

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Jānis Šķesteris

Grāmatvede - Aija Bukauskiene

Secinājumi un priekšlikumi

Projektam izvirzītais mērķis - uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes, kā arī veicināt jauniešu starptautisko sadarbību, ir sasniegts pilnā mērā. Projektā, īstenojot starptautisko sadarbību, tika iztirzātas apkārtējās vides un dabas aizsardzības tēmas. Tas ļāva dalībniekiem papildināt savas zināšanas un attieksmes attiecībā pret aplūkojamo tematu. Projektā dalību ņēma trīs valstu dalībnieki un līderi, kas veicināja organizāciju starptautiskās sadarbības kapacitāti, iesaistīto personu plānošanas, sadarbības prasmes.

Tāpat arī jaunieši bija iesaistīti projekta sagatavošanā un īstenošanā no plānošanas brīža līdz atskaites iesniegšanas brīdim, kas devis iesaistītajiem jauniešiem lielu pieredzi projektu veidošanā.

Visas projekta aktivitātes norisinājās angļu valodā, kas nozīmē, ka iesaistītās puses, realizējot sadarbību, veicināja ne tikai sadarbības prasmju attīstību, bet arī komunikāciju svešvalodās.

Projekta gaitā dalībniekiem bija jāsagatavo izstāde par dabas aizsardzības tēmu vietējai Polijas sabiedrībai, kas veiksmīgi tika aizvadīta. Caur šo aktivitāti dalībnieki veicināja plānošanas, sadarbības, kā arī prezentēšanas prasmes.

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo visas iesaistītās puses bija apmierinātas ar projektu un izjuta gandarījumu par paveikto.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķim, taču ne atbilstošajā apmērā. No projektam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 11 930 eiro apmērā apgūti tika 11 379,91 eiro.

Projekta finanšu līdzekļi tika ieekonomēti sekojošās izmaksu pozīcijās:

1. Projekta vadītāja ceļa izmaksas – 48 eiro

2. sadarbības partneru dalībnieku nakšņošanas izmaksas – 12 eiro;

3. sadarbības partneru ēdināšanas izmaksas – 144 eiro;

4. tūrisma inventāra nomas, prezentācijas stendu izveides izmaksas - 68 eiro;

5. Kauguru vidusskolas dalībnieku ceļa izmaksas un dzīvošana - 275 eiro;

6. Gorce nacionālā parka apmeklējums – 46 eiro;

7. Kultūras vakaru prezentācijas – 35 eiro.

Līdz ar to rezultātā faktiskās projekta izmaksas ir 11 379,91 eiro.

Līdzīgus projektus nepieciešams veikt arī nākotnē, jo šāda veida projekti jauniešiem dod plašāku skatu uz pasauli, kā arī attīsta ļoti daudz prasmes.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF