Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 527

protokols Nr. 19, 13. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”
aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu
izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā
klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša
mācību procesa veicināšanai” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un atbilstoši „Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam” 2.daļas Rīcības plāna Rīcības virziena „R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161. “Starptautiskās sadarbības attīstība” , Valsts izglītības un attīstības aģentūras Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma līgumu Nr. 2017-1-LV01-KA219-035479_1 un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219 - Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projektu “ Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai”/ “Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem Nurme speciālo skolu Igaunijā, Solborgas pirmsskolas izglītības iestādi Īslandē, Caedrow pamatskolu Lielbritānijā un Smolenicas pamatskolu Slovākijā.

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt skolotājus un skolas personālu (asistentus, logopēdu, sociālo darbinieku u.c., kuri strādā ar bērniem ar autiska spektra traucējumiem) ar informāciju, metodēm un praktiskām iemaņām, lai pēc iespējas veiksmīgāk iekļautu bērnus ar autisku spektru traucējumiem vispārizglītojošā klasē. Atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izstrādātas, aprobētas un ieviestas darba metodes un paņēmieni pedagoģiskās tehnoloģijas skolas personāla profesionālajai izaugsmei, lai pēc iespējas veiksmīgāk iekļautu skolēnus ar autismu vispārizglītojošā klasē;

3.2. izveidota skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides programma skolotājiem Jūrmalā;

3.3. rīkota konference par skolēnu ar autismu iekļaušanu vispārizglītojošajā skolā visiem Jūrmalas pilsētas domes dibinātā izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem un citiem ieinteresētiem pedagogiem, kas strādā Jūrmalas pilsētā;

3.4. atbilstoši projektā izstrādātajam plānam, Vaivaru pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls būs guvis praktisku pieredzi darbā ar skolēniem ar autismu, gūtās zināšanas un prasmes tiks popularizētas Jūrmalas skolu skolotājiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

5. Noteikt Vaivaru pamatskolas kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 27 135,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 27 135,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro), kur Valsts izglītības un attīstības aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 6 783,75 EUR (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro 75 centi) jeb līdz 25% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Vaivaru pamatskolai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Vaivaru pamatskolai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.527

(protokols Nr.19, 13.punkts)

2017.gada projekta "Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai" budžeta atšifrējums pa aktivitātēm

Projekta īstenotājs

Vaivaru pamatskola

Reģistrācijas numurs

9000783949

Funkcionālās klasifikācijas kods:

09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu (EUR):

27135.00

Attīstības plānošanas dokuments/uzdevuma/mērķa/rīcības virziens un aktivitātes numurs, atšifrējums:

Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcija 2015. - 2020.gadam. R3.2.5. Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi.

Nr.

Pasākums/ aktivitāte*

Izmaksu pozīcijas

Ekonomiskās klasifikācijas kodi

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Kopā 2017 - 2019.gadā**

Piezīmes/aprēķini/ sasniedzamie rezultāti, mērķi

KOPĀ (EUR):

1 717

13 556

11 862

27 135

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

1 717

13 556

11 862

27 135

Projekta vadība un īstenošana

12 000

VIAA apstiprinātais finansējums pozīcijā "Projekta pārvaldība un īstenošana" ir 12000 EUR

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

1 119

0

1440

1320

2 760

2018.g. Darba alga projekta vadītājai M.Skerškāne(Vaivaru pamatskolas pedagogs uz 30h slodzi nedēļā) (10h mēnesī*EUR 7.00*12) EUR 840.00, grāmatvedei D.Jonas (Vaivaru pamatskolas galvenā grāmatvede uz 30h slodzi nedēļā) (10h mēnesī*EUR 5.00*12) EUR 600.00. 2019.g.Darba alga projekta vadītājai M.Skerškāne (10h mēnesī*EUR 7.00*11) EUR 770.00, grāmatvedei D.Jonas (10h mēnesī*EUR 5.00*11) EUR 550.00.

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1 150

300

300

Lektors par situāciju Latvijā, darbā ar bērniem ar autisma spektru

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 210

71

347

318

736

Lektora atalgojuma darba devēja sociālais nodoklis

Biroja preces

2 311

130

380

191

701

Krāsainā printera kārtridža uzpilde (EUR15.00*4gb.) 60.00 EUR, Mapes bukletiem (EUR 2.00*35gb.) 70.00 EUR.

Inventārs

2 312

0

200

0

200

Komunikātoru ierīce bērniem ar autismu.

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai

2 314

1 216

1 650

694

3 560

Delegācijas uzņemšana Latvijā no Slovākija, Islandes, Igaunijas, Velsas kopā 20.cilvēki, kafijas pauzes 680.00 EUR, Bukletu un materiālu iegāde ar apdruku 386.00 EUR, reklāmas stends 144.00 EUR.

Mācību līdzekļi un materiāli

2 370

0

1 750

0

1 750

Spēle "Emociju draugi" EUR 30.00, "Higiēna iemaņas" EUR 25.00, "Tualetes higiēna" EUR 10.00, "Veramais alfabēts" EUR 20.00, "Kartīšu komplekts, Scenāriji-Hronoloģija, Secība" EUR 30.00, "Cēloņi un sekas" EUR 30.00, Konstruktors "Latviešu alfabēts" EUR 50.00, "ProxTalker Plastic Pages" mapes (EUR 20.00 * 6gb.)EUR 120.00, "Schedule Board Kit" kartiņas ( EUR 30.00 * 1gb.) EUR 30.00, "Pics for PECS Version® 14 CD" kartiņas (EUR 50.00 * 1gb.) EUR 50.00, "Communication Book - Large" kartiņas ( EUR 20.00 * 1gb.) EUR 20.00, "Touchabubbles" EUR 20.00 , "Large Tabbed Insert Page Set - Black" reģistri ( EUR 30.00 * 2gb.) EUR 60.00, "Activity Binder" stends EUR 40.00, "Pocket Timer" pulkstens EUR 10.00, u.c. materiāli darbā ar bērniem ar autisma spektru EUR 1205.00

Datorprogrammas

5 121

0

750

0

750

Planšetes aplikācija bērniem ar autisku spektru "LetMeTalk: Free AAC Talker" (EUR 150.00 *2gb.)EUR 300.00, An Essential Guide to over 200 Effective Apps ( EUR 30.00*2gb.) EUR 60.00, "Picture AAC" (EUR 30.00*2gb.) EUR 60.00, EmpowerKids programma ( EUR 330.00 1gb.) EUR 330.00

Bibliotēku krājumi

5 233

0

643

0

643

Grāmata "Applied Behavior Analysis" 1gb. EUR 200.00, "Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program" 1gb. EUR 65.00, "The Assessment of Basic Language and Learning Skills-revised" 1gb. EUR 70.00, "Teaching Language to Children With Autism or Other Developmental Disabilities" 1gb. EUR 40.00, "Autism 24/7" 1gb. EUR 20.00, "Lesson Plans for Young Children with Autism" 1gb. EUR 20.00, u.c. grāmatas bērniem ar autisku spektru EUR 228.00.

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

5 238

0

600

0

600

Planšetdatoru iegāde (2gb.*300.00EUR)

Starpvalstu projekta sanāksmes

6 120

VIAA apstiprinātais finansējums pozīcijā "Starpvalstu projekta sanāksmes" ir 6120 EUR

Dienas naudas

2 121

0

804

736

1 540

II.cet. projekta tikšanās Islandē (2.cilvēki*4.dienas*EUR57.00) EUR456.00, IV.cet. projekta tikšanās Solvākijā (3.cilvēki*4.dienas*EUR29.00) EUR348.00. 2019.g.II.cet.projekta tikšanās Igaunijā (2.cilvēki*4.dienas*EUR29.00) EUR232.00, IV.cet.projekta tikšanās Velsā (2.cilvēki*4.dienas*EUR63.00) EUR504.00.

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2 122

0

2 398

2 182

4 580

II.cet. projekta tikšanās Islandē viesnīca 2.cilvēki 250.00EUR, lidmašīnas biļetes 2.cilvēki 1048.00EUR, IV.cet. projekta tikšanās Solvākijā viesnīca 3.cilvēki 750.00EUR, lidmašīnas biļetes 3.cilvēki 350.00EUR, 2019.g. II.cet. viesnīca 2.cilvēki 600.00EUR, lidmašīnas biļetes 2.cilvēki 350.00EUR, IV.cet. viesnīca 2.cilvēki 382.00EUR, lidmašīnas biļetes 2.cilvēki 850.00EUR

Ceļa izdevumi

3 015

VIAA apstiprinātais finansējums pozīcijā "Ceļa izdevumi" ir 3015 EUR

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2 122

0

850

2 165

3 015

I.cet. apmācības brauciens uz Solvākiju lidmašīnas biļetes 3.cilvēki 750.00EUR, III.cet. apmācības brauciens uz Igauniju lidmašīnas biļetes 3.cilvēki 100.00EUR, 2019.g. I.cet. apmācības brauciens uz Velsu lidmašīnas biļetes 3.cilvēki 1120.00EUR, III.cet. apmācības brauciens uz Islandi lidmašīnas biļetes 3.cilvēki 1045.00EUR

Uzturēšanās izdevumi (individuālais atbalsts)

6 000

VIAA apstiprinātais finansējums pozīcijā "Uzturēšanās izdevumi (individuālais atbalsts)" ir 6000 EUR

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2 122

700

2 096

2 796

I.cet. apmācības brauciens uz Solvākiju viesnīca 3.cilvēki 350.00EUR, III.cet. apmācības brauciens uz Igauniju viesnīca 3.cilvēki 350.00EUR, 2019.g. I.cet. apmācības brauciens uz Velsu viesnīca 3.cilvēki 1048.00EUR, III.cet. apmācības brauciens uz Islandi viesnīca 3.cilvēki 1048.00EUR.

Dienas naudas

2 121

0

1 044

2 160

3 204

I.cet. apmācības brauciens uz Solvākiju dienas nauda (3.cilvēki*6.dienas*EUR29.00) EUR522.00, III.cet. apmācības brauciens uz Igauniju dienas nauda (3.cilvēki*6.dienas*EUR29.00) EUR522.00, 2019.g. I.cet. apmācības brauciens uz Velsu dienas nauda(3.cilvēki*6.dienas*EUR63.00) EUR1134.00, III.cet. apmācības brauciens uz Islandi dienas nauda(3.cilvēki*6.dienas*EUR57.00) EUR1026.00.

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

0

0

0

* Pasākums/aktivitāte atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam vai sadarbības līgumam

** Kopējās plānotās projekta izmaksas nevar pārsniegt apstiprinātajā projekta iesniegumā/ sadarbības līgumā un Jūrmalas pilsētas domes lēmumā norādītās kopējās projekta izmaksas


Lejupielāde: DOC un PDF