Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 526

protokols Nr. 19, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 „Par Jūrmalas
sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.742 „Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem” tika apstiprināti Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumu izcenojumi.

Jūrmalas sākumskolas „Atvase” ir veikusi maksas pakalpojumu nepieciešamības un lietderības izvērtējumu, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kopējo telpu noslodzi, sporta zāles neesamību, telpu noslodzi, nodrošinot izglītojamo mācību procesa organizāciju, fakultatīvo nodarbību un interešu izglītības pulciņu norisi, kā arī darba nodrošināšanu atbilstoši skolas darba plānam, secinot, ka maksas pakalpojumu sniegšana nav lietderīga.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 8.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-31/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.742 „Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF