Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 525

protokols Nr. 19, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.3.:”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.159 “Karjeras konsultācijas attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijā 2015.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 5.aktivitāti “Karjeras konsultāciju attīstība”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.359) 15.2.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “ Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” šādu grozījumu:

Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta izmaksas katram no nākamajiem 5.punktā minētajiem periodiem tiek aprēķinātas atbilstoši MK noteikumos Nr.359 paredzētajām atbalstāmajām darbībām un izmaksu attiecināmības nosacījumiem, ievērojot šo noteikumu 30.3.apakšpunktā noteikto pedagogu karjeras konsultantu slodzes aprēķinu pedagogu karjeras konsultantu atlīdzības noteikšanai, šo noteikumu 30.4.apakšpunktā noteikto finansējuma piešķiršanas kārtību karjeras attīstības atbalsta pasākumiem un ievērojot aģentūras noteikto likmi šo noteikumu 23.2.3., 23.2.5., 23.2.7., 30.3. un 30.4. apakšpunktā minēto izmaksu aprēķināšanai.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF