Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 523

protokols Nr. 19, 6. punkts

Par papildu pasākumu īstenošanu un monitoringa perioda pagarināšanu projektam
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

Saskaņā ar Līgumu par projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Nr. KPFI-7/41/ Nr.1.1-16/198 (turpmāk – Līgums), kas 2011.gada 7.martā noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Vides investīciju fonds”, reģistrācijas Nr. 40003339615, Dome apņēmās īstenot projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (turpmāk – projekts). Pēc projekta monitoringa rezultātu izvērtēšanas Dome ir saņēmusi SIA “Vides investīciju fonds” 2017.gada 24.oktobra vēstuli “Par pasākumu plāna iesniegšanu”, ar kuru informē Domi par Līgumā noteikto rezultātu neizpildi un nepieciešamību veikt papildu pasākumus oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai Līgumā noteikto rezultātu sasniegšanai.

Ņemot vērā Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 645 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums” 74.² punktam, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas uzraudzības darba grupas, kura izveidota ar Domes 2017. gada 13. februāra rīkojumu Nr.1.1-14/57 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas uzraudzības darba grupas izveidi”, 2017.gada 31.oktobra sanāksmē pieņemto lēmumu attiecībā uz projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt SIA “Vides investīciju fonds” pagarināt Līguma izpildes monitoringa periodu par trīs gadiem un atbalstīt izmaiņu veikšanu Līgumā.

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai:

2.1. informēt SIA “Vides investīciju fonds” par pieņemto lēmumu līdz 2017.gada 1.decembrim;

2.2. līdz 2017. gada 15.decembrim izstrādāt plānu oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās, kurās projekts īstenots, Līgumā noteikto rezultātu sasniegšanai;

2.3. šī lēmuma 2.2. apakšpunktā minēto plānu SIA “Vides investīciju fonds” līdz 2017.gada 31.decembrim;

2.4. organizēt Līguma grozījumu saskaņošanu un parakstīšanu no Domes puses.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF