Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 521

protokols Nr. 19, 4. punkts

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 69.panta 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.12.punktu, atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadam plānošanas perioda vadības likuma 1.panta 2. punkta “a” apakšpunktam un Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam” 27.1. un 27.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vidē (KPVIS e-vide).

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Gundegu Osi veikt šī lēmuma 1.punktā minētās darbības Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova prombūtnes laikā.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāju Jāni Artemjevu veikt šī lēmuma 1.punktā minētās darbības, Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājas Gundegas Oses prombūtnes laikā.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmums Nr.504 “Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF