Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.septembrīNr. 428

protokols Nr. 17, 20. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578
„Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma
denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6”

Izskatot nekustamā īpašuma Lienes ielā 6, Jūrmalā, kopīpašnieces Vārds, Uzvārds, personas kods, 2017.gada 28.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr. 1.1-39/4341-Š un, kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kurš noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000192050 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1. (Ēka Lienes ielā 6 ir kultūras piemineklis. Ēka ir saglabājama un tai nodrošināma nepieciešamā restaurācija. Remontdarbi saskaņojami Pieminekļu aizsardzības inspekcijā) (turpmāk - Apgrūtinājums), Dome konstatē, turpmāk minēto:

Apgrūtinājums noteikts ar Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578 “Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000192050 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr. 1.2. un Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju uz zemes vienības Lienes ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5203, atrodas dzīvojamā māja ar adresi Lienes iela 6, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 009 5203 001) (turpmāk – ēka).

Kultūras ministrija ar 2016.gada 5.augusta Rīkojumu Nr. 2.5-1-199 Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 “Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā veica grozījumus nosakot, ka ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ar adresi Lienes iela 6, Jūrmala.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 110.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus aktualizē, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz ziņas par būves kultūras pieminekļa statusu.

Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmums Nr.578 “Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6” tika pieņemts vadoties no likuma “Par pilsētas pašvaldību” iekļautajām pašvaldības tiesībām. Likums “Par pilsētas pašvaldībām” zaudēja spēku 1994.gada 9.jūnijā, spēkā stājoties likumam “Par pašvaldībām.” Ar likuma “Par pašvaldībām” spēkā stāšanos Jūrmalas pilsētas valdes funkcijas ir pārņēmusi Jūrmalas pilsētas dome.

Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 83.panta trešajai daļai administratīvo procesu no jauna var uzsākt iestāde, kurai lieta ir piekritīga, neatkarīgi no tā, kura iestāde izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Kultūras ministrijas 2016.gada 5.augusta rīkojumu Nr. 2.5-1-199 un 2017.gada 13.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr. 578 “Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6” šādu grozījumu:

5.punktu izteikt šādā redakcijā:

“5. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5203 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF