Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.septembrīNr. 417

protokols Nr. 17, 7. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115
“Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumam Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” un 2017.gada 30.marta sadarbības līguma, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru “Par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu” Nr. 1.2-16.8/396 3.2.2.apakšpunktā noteikto, ņemot vērā Jūrmalas sākumskolas “Atvase” 2017.gada 3.augusta iesniegumu Nr.1-11/86 “Par dalību projektā” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “ Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izmēģinājumskolās – Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, Slokas pamatskolā, Jūrmalas sākumskolā “Atvase”- karjeras konsultantiem un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem ir iegūta papildizglītība un metodiski materiāli karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos; “.

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: “ 9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projekta izmēģinājumskolām - Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, Slokas pamatskolai un Jūrmalas sākumskolai “Atvase” atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF