Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 44.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 17.augustāNr. 371

protokols Nr. 16, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.329 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

1.1. Aivars Griķis;

1.2. Ilmārs Pilinieks;

1.3. Broņislava Sadovska;

1.4. Jānis Samanovičs; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 44.lēmumu

1.5. Līga Bērziņa;

1.6. Natālija Kolobova;

1.7. Armands Erdmanis Hermanis.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas izveidošanu un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekļiem.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.512 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis