Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 370

protokols Nr. 16, 2. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas
izglītības iestādē “Namiņš”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.10 „Jūrmalas pirmsskolas iestādes „Namiņš” nolikums” 51.3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 16.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-34/10) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 15.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-29/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” maksas pakalpojumu kontā un izlietot komunālo maksājumu segšanai.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” vadītāju slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.370

(protokols Nr.16, 2.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Aktu zāles telpas noma (99.4 m2)

1 stunda

12.60

2.

Pasaku istabas noma (16.5 m2)

1 stunda

2.09


Lejupielāde: DOC un PDF