Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 20.jūlijāNr. 332

protokols Nr. 14, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās
komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29„Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7. un 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas (turpmāk –komisija) sastāvu:

1.1. Andra Tukāne - komisijas priekšsēdētāja;

1.2. Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;

1.3. Inga Mašņikova - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas vecākā juriskonsulte, juriste;

1.4. Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

1.5. Māris Hmeļņickis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieks; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

1.6. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.7. Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darba daļas vadītāja;

1.8. Airita Isakoviča – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psiholoģe; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

1.9. Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;

1.10. Papildināts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmums Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF