Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 16.februāra 11.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 14.decembrīNr. 32

protokols Nr. 20, 22. punkts

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās
atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta 6. punktu un
Sporta likuma 7.panta
pirmās daļas 5. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti, iesniegti un vērtēti aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu (turpmāk – Projekts/-i) pieteikumi, līdzfinansēti un īstenoti Projekti Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

2. Projektu konkursa (turpmāk - Konkurss) mērķis ir veicināt publisku aktīvās atpūtas un sporta pasākumu un sacensību (turpmāk – pasākums/-i) īstenošanu, kas ir jauni, unikāli, Jūrmalas pilsētā vēl nenotikuši vai Jūrmalā norisinājušies ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas un veicinājuši lielu sabiedrības interesi un iesaistīšanos, kas sekmē sporta un aktīvās atpūtas iespēju attīstību un to pieejamību Jūrmalā. Projektam jāveicina sporta norišu daudzveidība, kvalitāte un sabiedrības līdzdalība, kā arī pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiska un racionāla izlietošana. Grozīts ar domes 2018.gada 16.februāra 11.nolikumu

3. Prioritāri tiks atbalstīti jauni, unikāli, Jūrmalas pilsētā vēl nenotikuši pasākumi, Jūrmalas pilsētas aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūrai piemērotākie pasākumi, pasākumi, kuru galvenā mērķauditorija ir iedzīvotāji bez speciālas fiziskās sagatavotības, īpaši bērni un jaunieši, un pasākumi, kuros dalība ir paredzēta bez maksas. Grozīts ar domes 2018.gada 16.februāra 11.nolikumu

4. Konkursu izsludina, organizē un uzrauga projektu īstenošanu pašvaldības iestāde Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153.

5. Projekta iesniedzējs (turpmāk - Iesniedzējs) var būt jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kas plāno pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt pasākumu.

6. Projekta iesniedzējs un Projekta īstenotājs ir viena un tā pati juridiskā persona.

7. Iesniedzējam ir tiesības Projektu īstenot partnerībā, Projekta partnerus un Projekta partneru līdzfinansējumu identificējot Nolikuma 18. punktā noteiktajos dokumentos. Projekta partneris Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā nevar būt preču vai pakalpojumu sniedzējs. Projekta partnera līdzfinansējumam ir jābūt ieskaitītam Projektam nodrošinātajā atsevišķā norēķinu kontā.

8. Projektu īstenošanas laika periods ir līdz 12 mēnešiem no līguma par Projekta īstenošanu (turpmāk - Līgums) noslēgšanas brīža. Projekta ietvaros plānoto darbību uzsākšana jāplāno ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc Projekta pieteikuma (turpmāk – Pieteikums) iesniegšanas.

9. Iesniedzējam kā Projekta norises vieta prioritāri jāizvēlas Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra. Uz Projekta iesniegšanas brīdi iesniedzējam ir pienākums pārliecināties par infrastruktūras pieejamību Projekta pasākuma norises datumos, veicot attiecīgā sporta infrastruktūras objekta rezervāciju Jūrmalas Sporta servisa centrā. Ja Projekta norise paredzēta citā, ne Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūrā, Pieteikumam ir jāpievieno attiecīgās infrastruktūras īpašnieka parakstīts apliecinājums par Projekta norises vietas rezervāciju attiecīgajos datumos.

10. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) vienam Projektam ir līdz 90 % (deviņdesmit procentiem) no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā 10 000,00 (desmit tūkstoši) euro. Ne mazāk kā 10 % (desmit procentus) no Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma sedz Iesniedzējs vai tā piesaistīts Projekta partneris vai cits Projekta atbalstītājs vai sponsors (turpmāk – Projekta atbalstītājs).

11. Ja publiskā līdzfinansējuma piešķīrums ir atzīstams par komercdarbības atbalstu, tas tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

12. Informācija par Konkursu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Atbalsts sportam”, publikācijā norādot Nolikuma 10. punktā minēto pašvaldības līdzfinansējuma maksimālo apmēru vienam Projektam, atbildīgo personu kontaktinformāciju un Projektu iesniegšanas kārtību.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

13. Iesniedzējs Pieteikuma dokumentāciju var iesniegt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms Projekta ietvaros plānoto darbību uzsākšanas.

14. Atbilstoši Nolikuma 17., 18. un 19. punktam aizpildīts Pieteikums vienā eksemplārā Jūrmalas Sporta servisa centram ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

14.1. personīgi Jūrmalas Sporta servisa centrā: Jomas ielā 17, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu  projektu konkursam”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi;

14.2. nosūtot pa pastu uz adresi Jūrmalas Sporta servisa centram: Jomas ielā 17 , Jūrmalā, LV-2015, slēgtā aploksnē ar norādi “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu  projektu konkursam”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi ;

14.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi sportaservisacentrs@jurmala.lv ar norādi “ Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursam ”. Ja Pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

15. Papildus, divu dienu laikā pēc Pieteikuma iesniegšanas Nolikuma 14.1. un 14.2. punktos noteiktajā kārtībā, Pieteikumu ir jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sportaservisacentrs@jurmala.lv, elektroniskajā sūtījumā norādot Iesniedzēja nosaukumu un kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, kā arī norādi “ Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu  projektu konkursam ” .

16. Iesniedzējs kalendārā gada ietvaros (periodā no janvāra līdz decembrim) ir tiesīgs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par ne vairāk kā diviem Projektiem.

III. Projektu pieteikuma noformējums un saturs

17. Pieteikums un tā pielikumi ir jānoformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un numurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt numurētām un sagatavotām .doc vai .pdf datņu formātā.

18. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

18.1. korekti aizpildīta Pieteikuma veidlapa (1. pielikums);

18.2. korekti aizpildīta Projekta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme (2. pielikums, turpmāk – Projekta tāme) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda visas Projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, bankas komisijas u. c. maksājumi). Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē norādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu Projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu. Par katru Projekta tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojums, t.sk. tāmes pozīciju atšifrējumā norādīto cenu pamatojums;

18.3. korekti aizpildīta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (3. pielikums), kas atbilst 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 1. pielikuma redakcijai un kuru aizpildot norāda informāciju par Iesniedzēja organizāciju;

18.4. korekti aizpildīta iesniedzēja pašvērtējuma veidlapa (4. pielikums), kurā Iesniedzējam jānovērtē iesniegtais Projekts pēc administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

18.5. brīvā formā noformēts Projekta ietvaros plānotā pasākuma nolikums;

18.6. citi pielikumi pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par iesniedzēja un pieaicināto Projekta partneru kompetenci vai Projektu kopumā.

19. Visus Pieteikumā iekļaujamos dokumentus paraksta Iesniedzējs vai Iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Ja Projekts tiek īstenots partnerībā, pieteikumu paraksta Iesniedzējs un Projekta partneru paraksttiesīgās personas.

20. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

20.1. Projekta administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma, tai skaitā:

20.1.1. grāmatveža pakalpojumi;

20.1.2. Projekta vadītāja atlīdzība;

20.1.3. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

20.1.4. Projekta personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi);

20.1.5. transporta izdevumi (degvielas izmaksas, nepārsniedzot 50 euro visa projekta īstenošanas laikā, auto transporta noma u.c.), kas ir uz Projektu attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

20.2. Pasākuma organizēšanas izmaksas:

20.2.1. Projekta pasākuma norises vietas izmaksas, tai skaitā telpu vai zemes nomas izmaksas;

20.2.2. Projektam piesaistīta sertificētu speciālistu atalgojuma izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi) pasākuma norises laikā;

20.2.3. Projekta īstenošanai nepieciešamo iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

20.2.4. Projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde līdz 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību (tai skaitā kausi, medaļas un balvas dalībniekiem.);

20.2.5. Projekta īstenošanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas, demontāžas un transportēšanas izmaksas (auto transporta noma);

20.2.6. drukas materiāli (afišas, bukleti, diplomi, informatīvās programmas, u.c.);

20.2.7. Projekta publicitātes izdevumi (TV, radio, internets, sociālie mēdiji u.c.), pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10 % (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma;

20.2.8. nodokļu un nodevu maksājumi, kas saistīti ar Projekta mērķa sasniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) maksājumus PVN reģistrā reģistrētiem PVN maksātājiem.

21. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

21.1. Projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde virs 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību;

21.2. pabalstu, prēmiju, materiālās stimulēšanas, naudas balvu, komandējumu dienas naudas u.c. līdzīgas izmaksas;

21.3. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem, zaudējumu atlīdzībai ;

21.4. PVN izmaksas, ja iesniedzējs tās var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

21.5. citas Projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, kas nav norādītas Nolikuma 20. punktā.

22. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar Projekta partnera vai Projekta atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie Pieteikuma iesniedzot Projekta partnera vai Projekta atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam Projekta īstenošanā un ir jābūt iekļautam Projekta tāmē.

23. Izmaksas Projekta īstenošanai ir veicamas un ir attiecināmas no Līguma parakstīšanas dienas.

24. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

25. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

26. Iesniedzējam ir tiesības līdz Līguma noslēgšanas brīdim atsaukt iesniegto Pieteikumu, rakstiski informējot par to Jūrmalas Sporta servisa centru. Šajā gadījumā pieteikums tiek atgriezts atpakaļ Iesniedzējam.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

27. Pieteikumu izvērtēšanu un lēmumu par Projekta apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Domes rīkojumu izveidota Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas sastāv no :

27.1. Vērtēšanas komisijas locekļiem:

27.1.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs - pašvaldības izpilddirektors;

27.1.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

27.1.3. Vērtēšanas komisijas locekļi, kurus ar rīkojumu nozīmē Jūrmalas Sporta servisa centra direktors - Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs, Jūrmalas Sporta servisa centra juriskonsults, Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā;

27.2. neatkarīgiem ekspertiem bez balss tiesībām - Domes Attīstības pārvaldes pārstāvis, Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes pārstāvis;

27.3. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt citus speciālistus kā neatkarīgus ekspertus bez balss tiesībām.

28. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa prombūtnes laikā vērtēšanas komisijai noteiktos uzdevumus veic ar rīkojumu par darbinieka aizvietošanu noteiktais darbinieks.

29. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot gadījumus, kad Vērtēšanas komisija aicina Iesniedzēju prezentēt Projektu saskaņā ar Nolikuma 31.3. punktā noteikto kārtību. Pēc Projekta prezentācijas Vērtēšanas komisija turpina vērtēt Pieteikumu slēgtā sēdē.

30. Vērtēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas iepazīstas ar Pieteikumu un uzsāk tā izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 7. pielikumā noteiktajiem administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, katram Vērtēšanas komisijas balsstiesīgajam loceklim aizpildot Projekta vērtēšanas veidlapu (8. pielikums), nepiešķirot punktu skaitu veidlapas sadaļās, kuru aizpildīšanai ir nepieciešama papildu informācija vai Iesniedzēja prezentācija.

31. Vērtēšanas komisija ir tiesīga:

31.1. apturēt Konkursa norisi, ja Projektu līdzfinansēšanai paredzētie pašvaldības līdzekļi kārtējā budžeta gadā ir iztērēti. Šajā gadījumā Vērtēšanas komisija pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv publicē informatīvo paziņojumu par Konkursa norises apturēšanu līdz nākamā pašvaldības budžeta gadam un iesniegtie Pieteikumi tiek atstāti bez izvērtējuma un atgriezti atpakaļ Iesniedzējiem;

31.2. apmeklēt Projekta plānoto īstenošanas vietu un tikties ar Iesniedzēju klātienē, kā arī pieprasīt no Iesniedzēja papildu informāciju, dokumentus un precizētu Projekta tāmi atbilstoši Vērtēšanas komisijas norādījumiem. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā Pieteikums var tikt noraidīts;

31.3. uzaicināt Iesniedzēju prezentēt Projektu Vērtēšanas komisijas sēdē. Informācija par Projekta prezentēšanu tiek nosūtīta uz Iesniedzēja e-pastu ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās prezentācijas;

31.4. pieņemt lēmumu par visu vai daļēju Projektā plānoto aktivitāšu atbalstīšanu un pilnīgu vai daļēju Pieteikumā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu;

31.5. atteikt Nolikuma 22. punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību;

31.6. noraidīt Pieteikumu Nolikuma 35. punktā noteiktajos gadījumos;

32. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu Vērtēšanas komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un šo summu dalot ar Vērtēšanas komisijas locekļu skaitu.

33. Ievērojot Nolikuma 3. punktā noteikto, Projekts tiek atbalstīts, ja Pieteikums atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un, vērtējot pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, saņem ne mazāk kā 110 punktus.

34. Lēmums par piešķiramā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un atbalstāmajām pozīcijām vai par Pieteikuma noraidīšanu tiek pieņemts ne vēlāk kā 40 dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas ar Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja Vērtēšanas komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

35. Vērtēšanas komisija lēmumu par Pieteikumu noraidīšanu pieņem, ja:

35.1. Pieteikums neatbilst kaut vienam no vērtēšanas kritēriju administratīvajiem kritērijiem (7. pielikums);

35.2. Pieteikums novērtēts ar nulle punktiem kādā no vērtēšanas kritēriju specifiskajiem kritērijiem Nr. 2.1. – 2.4., vai Pieteikumu nav iespējams novērtēt un piešķirt punktus kādā no vērtēšanas kritēriju specifiskajiem kritērijiem Nr. 2.5. – 2.10. (7. pielikums);

35.3. Pieteikuma I esniedzējs vai Projekta partneris ir veicis pārkāpumu citu pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanas gaitā vai tam uz Pieteikuma izvērtēšanas brīdi pastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību ;

35.4. nav iesniegti Nolikuma 31.2. punktā pieprasītie papildu dokumenti noteiktajā termiņā;

35.5. Iesniedzējs, pēc Nolikuma 31.3. punktā noteiktā uzaicinājuma saņemšanas, neierodas uz Vērtēšanas komisijas sēdi prezentēt savu Pieteikumu;

35.6. Vērtēšanas komisijas piešķirtais vērtējums pēc specifiskajiem kritērijiem nesasniedz 110 punktu skaitu.

36. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē Iesniedzēju ne vēlāk 10 darba dienu laikā pēc Nolikuma 34. punktā noteiktā Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

37. Kopā ar pozitīvu Vērtēšanas komisijas lēmumu Jūrmalas Sporta servisa centrs Iesniedzējam nosūta rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lēmuma izsūtīšanas dienas parakstīt Līgumu ar Domi (5. pielikums). Ja Līgums no Iesniedzēja puses netiek parakstīts šajā punktā noteiktajā termiņā, Vērtēšanas komisija ir tiesīga lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma atcelšanu.

38. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Vērtēšanas komisijas pieņemtajiem lēmumiem informē Domes profilējošo komiteju, ievērojot tās sēžu grafiku .

39. Pieteikumus, kas nav atbalstīti pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, Iesniedzēji var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc Nolikuma 36. punktā notikušās Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie Pieteikumi tiek iznīcināti.

V. Projektu finansēšanas kārtība

40. Atbalstītie Projekti tiek līdzfinansēti Līgumā paredzētajā kārtībā no kārtējā pašvaldības budžeta gada ietvaros Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem pēc Projekta pasākuma īstenošanas.

41. Informācija par atbalstīto Projektu un tā aktivitātēm tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, Projekta nosaukums, plānotais Projekta īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

42. Iesniedzējam pēc Līguma noslēgšanas no Domes jāsaņem publiska pasākuma rīkošanas atļauja, Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā aizpildot un iesniedzot iesnieguma formu par publiska pasākuma rīkošanu. Iesniedzējs par publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanu informē Jūrmalas Sporta servisa centru.

43. Iesniedzējs nodrošina, ka Projekta īstenošanai tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar Projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, t.sk. 100 % priekšfinansējums, un ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

44. Iesniedzējs nodrošina priekšfinansējumu Projekta īstenošanai 100 % (viens simts procentu) apmērā no Projekta kopējā finansējuma summas. Pašvaldības līdzfinansējums ne vairāk kā 90 % (deviņdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 10 000,00 (desmit tūkstošus) euro, Iesniedzējam tiek pārskaitīts pēc Projekta īstenošanas un Projekta īstenošanas atskaites ( 6. pielikums; turpmāk – Atskaite ) iesniegšanas atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai.

45. Domei ir tiesības neslēgt Līgumu ar Iesniedzēju, ja nepārvaramas varas, jaunu normatīvo aktu ieviešanas vai citu objektīvu apstākļu rezultātā Projektā paredzēto darbību īstenošana attiecīgajā norises vietā, laikā un apjomā kļūst neiespējama. Šādos gadījumos tiek sasaukta Vērtēšanas komisija, kura lemj par:

45.1. Iesniedzējam alternatīvas Projekta norises vietas vai Projekta norises laika piedāvāšanu;

45.2. lēmuma par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu atcelšanu.

46. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Līguma noslēgšanas šķēršļiem un Vērtēšanas komisijas lēmumu informē Iesniedzēju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 45. punktā noteiktā Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

47. Iesniedzējs nodrošina Projekta īstenošanu Nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā atbilstoši Nolikuma un Līguma noteikumiem.

48. Iesniedzējs nodrošina Projekta īstenošanai paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Projekta mērķim un Līgumam, Līguma pielikumā pievienotajai Projekta tāmei, kā arī nepieļauj Projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

49. Iesniedzējs apņemas visos ar Projektu saistītajos paziņojumos ievietot norādi par Domes atbalstu, nodrošināt Projekta īstenošanas vietā izvietotu Jūrmalas pilsētas simboliku.

50. Iesniedzējs nodrošina Projekta ietvaros organizēto aktīvās atpūtas vai sporta pasākuma publicitāti masu saziņas līdzekļos un vizuālo informāciju tā īstenošanas vietā, iepriekš to saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru, informāciju sūtot uz e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv, kuru Jūrmalas Sporta servisa centrs savukārt saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi. Pēc saskaņošanas ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, Jūrmalas Sporta servisa centrs trīs darba dienu laikā par to informē Iesniedzēju.

51. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

52. Ar Projekta īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti Vērtēšanas komisijas ietvaros, un Vērtēšanas komisija var lemt par grozījumiem Projekta budžetā un/vai aktivitātēs pirms Projekta pasākuma norises, ja šīs izmaiņas neietekmē Projekta mērķa īstenošanu. Šādu izmaiņu gadījumā Iesniedzējs precizē Pieteikumu (1.pielikums) un Projekta tāmi (2. pielikumu), iesniedzot to Jūrmalas Sporta servisa centram, tos saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona, un tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Visas izmaiņas veicamas pirms Projekta ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Līgumā noteiktajā kārtībā, izņemot Nolikuma 60. punktā noteiktos gadījumus.

53. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis nodrošina pasākuma kvalitātes kontroli pasākuma īstenošanas vietā un veic pasākuma novērtēšanu, aizpildot Pasākuma novērtēšanas veidlapu (9. pielikums).

54. Iesniedzējs ir atbildīgs par līdzfinansētā Projekta Atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas Sporta servisa centram ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas un bankas apstiprināta Projektam nodrošinātā norēķinu konta izdruka par visiem Projekta īstenošanas laikā veiktajiem darījumiem.

55. Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 30 dienām .

56. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgais darbinieks:

56.1. ne ilgāk kā 20 darba dienas no Atskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikumam un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus, vai sniedz priekšlikumus par Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu. Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā;

56.2. pēc pārbaudes veikšanas ne vēlāk kā 20. darba dienā pēc Atskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai.

57. Vērtēšanas komisija lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 56.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Atskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

58. Projekts uzskatāms par īstenotu pēc tam, kad Atskaite ir parakstīta un apstiprināta saskaņā ar Nolikuma 56. un 57. punktu. Pamatojoties uz apstiprināto Atskaiti, tiek noteikts Projekta īstenošanas laiks, Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un šo aktivitāšu izmaksas, kā arī faktiskā pašvaldības līdzfinansējuma summa.

59. Dome 15 darba dienu laikā pēc Atskaites apstiprināšanas veic līdzfinansējuma maksājumu Iesniedzējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

60. Projekta īstenošanas laikā Projekta finansējuma izlietojuma pieaugums bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumam pievienotās Projekta tāmes izdevumiem katrā no pozīcijām, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma summu. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts.

61. Ja Projekta īstenošanas laikā faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas, kā Līgumā noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta.

62. Ja Projekta īstenošanas laikā faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas, kā Līgumā noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa paliek nemainīga. Visus Projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

63. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvjiem, konstatējot Iesniedzēja pārkāpumus attiecībā uz Nolikuma vai Līguma noteikumiem, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai pašvaldības līdzfinansējuma anulēšanu.

VII. Pārejas noteikumi

64. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2016. gada 25. novembra nolikums Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums”.

65. Domes 2016. gada 25. novembra nolikuma Nr.53 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums” ietvaros uzņemtās līgumsaistības ir spēkā līdz to izpildei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Projekta pieteikuma veidlapa" DOC

Pielikums Nr.2 "Projekta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme" DOC

Pielikums Nr.3 "Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai" DOC

Pielikums Nr.4 "Projekta iesniedzēja pašvērtējuma veidlapa" DOC

Pielikums Nr.5 "Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu" DOC

Pielikums Nr.6 "Līdzfinansētā projekta atskaite" DOC

Pielikums Nr.7 "Vērtēšanas kritēriji" DOC

Pielikums Nr.8 "Vērtējuma tabula" DOC

Pielikums Nr.9 "Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā aktīvās atpūtas un sporta pasākuma novērtēšanas veidlapa" DOC