Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 28

protokols Nr. 19, 31. punkts

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42
„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2488.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, uzdevumus, darba organizāciju un būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas kritērijus.

2. Komisija izveidota ar mērķi nodrošināt objektīvu, profesionālu un vispusīgu kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa (turpmāk – vērtības līmenis) noteikšanu ēkām un būvēm Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – būve) atbilstoši teritorijas plānojumam.

3. Komisija vērtības līmeņa noteikšanai izmanto ekspertu metodi, komisijā iekļaujot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) pārstāvi, un piesaistot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Latvijas Arhitektu savienības un speciālistus.

4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus.

II. Komisijas uzdevumi un tiesības

5. Komisijas kompetencē ir:

5.1. izskatīt būvju īpašnieka vai valdītāja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegumu vai domes Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus būvju vērtības līmeņa noteikšanai;

5.2. sniegt atzinumu būvju īpašniekam vai valdītājam par būvju vērtības līmeņa noteikšanu;

5.3. pēc būvju vērtības līmeņa noteikšanas, sniegt priekšlikumu domes Pilsētplānošanas nodaļā par aktualizēto būvju vērtības līmeni.

6. Komisijai ir tiesības:

6.1. pieprasīt būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt spēkā esošos normatīvos aktos paredzēto dokumentāciju – būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, inženiertehnsisko slēdzienu un fasāžu uzmērījumus;

6.2. pieprasīt būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt kreditoru un/vai būves līdzīpašnieku piekrišanu būvju vērtības līmeņa noteikšanai;

6.3. pirms atzinuma sniegšanas par būvju vērtības līmeni, apsekot būves dabā un veikt to foto fiksācijas;

6.4. iepazīties ar būvju lietas materiāliem domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā;

6.5. pieprasīt būvju īpašniekam vai valdītajam citus materiālus, kas nepieciešami būves vērtības līmeņa noteikšanai.

III. Komisijas darba organizācija

7. Komisijas sastāvu apstiprina ar domes lēmumu. Komisijas sastāvā iekļauj domes pārstāvi un pieaicināto Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Latvijas Arhitektu savienības pārstāvi.

8. Komisija darbojas trīs locekļu sastāvā, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja būves vērtības līmeņa noteikšanā ir piedalījušies vismaz divi komisijas eksperti.

10. Komisijas locekļi pēc iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā divu nedēļu laikā sasauc komisijas sēdi.

11. Komisijas sēdes ir slēgtas.

12. Komisija pieņem atzinumu, katram komisijas loceklis aizpildot Būves vērtības līmeņa noteikšanas anketu atbilstoši šī nolikuma 1. un 2.pielikumam.

13. Komisijas darbu organizē un komisijas sēdes protokolē domes Pilsētplānošanas nodaļas norīkots darbinieks - komisijas sekretārs, kurš nav komisijas loceklis.

14. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

14.1. kur un kad sēde notiek;

14.2. sēdes darba kārtību;

14.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

14.4. sēdē piedalījušos personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko tās pārstāv;

14.5. priekšlikumus un sēdes vadītāja norādījumus;

14.6. komisijas locekļu aizpildītas Būves vērtības līmeņa noteikšanas anketu atbilstoši šī nolikuma 1. un 2.pielikumam.

15. Komisijas sekretārs, pamatojoties uz komisijas ekspertu atzinumiem, divu nedēļu laikā sagatavo domes lēmumprojektu par būves vērtības līmeņa noteikšanu apstiprināšanai domes sēdē.

16. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta iesniegtajos dokumentos, netiek izpausta trešajām personām.

17. Komisija, pēc tās ieskatiem var pieaicināt ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus). Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

IV. Vērtības līmeņa noteikšana

18. Būvju vērtības līmeni vērtē katrs komisijas loceklis pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem 10 punktu sistēmā (veselos skaitļos).

19. Būvju vērtības līmeni nosaka pēc šādiem kritērijiem:

19.1. kvartāla pabeigtība, plānojuma struktūra, viengabalainība, ielas (publiskās ārtelpas) ainavu, vēsturiskās attīstības un citus faktorus;

19.2. būvju būvniecības un pārbūves laiks (vecums);

19.3. būvju arhitektoniski mākslinieciskā kvalitāte, ņemto vērā piederību arhitektūras stiliem, stila tīrību, autorību un arhitektonisko vērtību apjomu;

19.4. būvju autentiskums;

19.5. būves tehniskais stāvoklis, ņemot vērā oriģinālsubstances saglabātības stāvokli un būves praktiskās saglabāšanas iespējas;

19.6. ar būvi saistītās apkārtnes labiekārtojums, apzaļumošanas sistēma, apstādījumi un vides dizaina elementi.

20. Komisijas locekļi savu vērtējumu fiksē un pamato Būves vērtības līmeņa noteikšanas anketā atbilstoši šī nolikuma 1. un 2.pielikumam, kas izriet no būves īpašnieka vai valdītāja iesniegtajiem materiāliem – būves fotofiksācijas, būves arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, būves inženiertehniskā apsekojuma aktu un citiem dokumentiem.

21. Komisijas locekļu kopējais vērtējums par būves vērtības noteikšanu (vidējais aritmētiskais punktu skaits) ir priekšlikums domei būves vērtības līmeņa noteikšanai.

V. Noslēguma jautājumi

22. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc domes Pilsētplānošanas nodaļas, komisijas locekļu vai domes deputātu priekšlikuma.

23. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.19, 31.punkts)

Būves kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas 10 punktu sistēma

Būvju kultūrvēsturiskā vērtība

Punkti

Saglabājamas būves Kultūrvēsturiski unikāla būve

10 - 9

Kultūrvēsturiski vērtīga būve

8 - 7

Pieļaujama būvju pārveidošana, zaudēšana

Būve ar apjoma vērtību

6 – 5

Būve bez kultūrvēsturiskas vērtības

4 – 3

Būve bez kultūrvēsturiskas vērtības, celta pēc 1940.gada

2 – 1

Vidi degradējoša būve

0

Būves kultūrvēsturiskās vērtības līmenis 10 punktu sistēmā

Apraksts

Punkti

Būves kultūrvēsturiskā vērtība

Nav pieļaujama būves zaudēšana un pārveidošana.

10 - 9

Unikāla būve

Nav pieļaujama būves zaudēšana, tās pārveidošana iespējama saglabājot būves apjomu, proporcijas, stilistiku, raksturīgas būvdetaļas, fasāžu apdari.

8 - 7

Ļoti vērtīga būve

Saglabājama būve. Būves zaudēšana pieļaujama, ja kādu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama tās saglabāšana. Pieļaujama būves pārveidošana, ja tas nepieciešams tā saglabāšanas nodrošināšanai.

6 - 5

Vēsturisko fona apbūvi veidojoša būve

Būvi vēlams saglabāt. Pieļaujama būves zaudēšana, ja tā tiek aizstāta ar vērtīgāku būvi. Pieļaujama būves pārveidošana, ievērojot apbūves mērogu un raksturu.

4 - 3

Būve ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

Būve neattiecas uz kultūrvēsturisko mantojumu. Pieļaujama būves zaudēšana un jaunas būves būvniecība ievērojot apbūves mērogu un raksturu.

2 - 1

Būve bez kultūrvēsturiskās vērtības

Būve ir nevēlama

1 – 0

Vidi degradējoša būve2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.19, 31.punkts)

Komisijas locekļa būves kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa novērtējums

______________________________________________

Būves adrese, kadastra apzīmējums

Līmenis

Punkti

skaidrojums

Eksperta vērtējums

Unikāla būve

10 - 9

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti vai potenciāli valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļi

Ļoti vērtīga būve

8 - 7

Kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga - saglabājama būve

Vēsturisko fona apbūvi veidojoša būve

6 - 5

Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska fona apbūves būve

Būve ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

4 - 3

Vienkārša (fona) vai pārveidota vēsturiska būve

Būve bez kultūrvēsturiskās vērtības

2 - 1

Būve, kuras zaudēšana nerada negatīvas izmaiņas pilsētvidē

Vidi degradējoša būve

0

Mēroga, rakstura un tehniskā stāvokļa dēļ būve degradē apkārtējo pilsētvidi

Būves kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa pamatojums

____.gada ___.______________

_____________________________

/eksperta vārds, uzvārds, paraksts/

Saņēmu: ______________________________________

/Komisijas sekretāra vārds, uzvārds, datums, paraksts/


Lejupielāde: DOC un PDF