Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 18

protokols Nr. 16, 48. punkts

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas (turpmāk– Komisija) kompetenci, pienākumus, tiesības un darba organizāciju.

2. Komisija ir pastāvīga Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu veic normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības īpašumu iznomāšanai.

3. Komisijas sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

4. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem un šo nolikumu.

II. Komisijas kompetence, pienākumi un tiesības

5. Komisijas kompetencē ir:

5.1. izskatīt jautājumus par pašvaldības īpašuma (zemesgabalu, nekustamo īpašumu, pludmales nogabalu, ūdenstilpju) iznomāšanu ;

5.2. noteikt nomas maksas apmēru;

5.3. noteikt lietošanas mērķi nomas vajadzībām;

5.4. izskatīt jautājumus par nomas tiesību izsoles organizēšanu un piemērojamo izsoles veidu;

5.5. apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus;

5.6. priekšlikumu sagatavošana par rīcību ar pašvaldības īpašumu.

6. Komisijas pienākumi saistībā ar nomas tiesību izsolēm ir:

6.1. organizēt un rīkot izsoles par pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo īpašumu iznomāšanu;

6.2. noteikt pamatkritērijus nomas tiesību izsoles nolikumam;

6.3. vērtēt nomas tiesību pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar izsoles nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

6.4. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu vai izsoles izbeigšanu;

6.5. atbildēt uz nomas tiesību pretendentu jautājumiem.

7. Komisijas pienākumos saistībā ar noslēgtajiem nomas līgumiem ietilpst jautājumu izskatīšana par:

7.1. nomas līgumu nosacījumu izvērtēšanu un pārskatīšanu;

7.2.  nomas līgumu termiņa pagarināšanu vai nomas līguma izbeigšanu;

7.3. apakšnomas līgumu izvērtēšana un saskaņošana;

7.4. nomas maksas apmēra noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

8. Komisijai ir tiesības:

8.1. pieprasīt no citām pašvaldības iestādēm un domes struktūrvienībām iesniegt papildu informāciju ;

8.2. atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, lai iegūtu papildus informāciju;

8.3. uzaicināt uz komisijas sēdi paskaidrojumu sniegšanai personu, attiecībā uz kuru tiek pieņemts lēmums.

III. Komisijas darba organizācija

9. Komisijā darbojas 7 (septiņi) komisijas locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

11. Komisijas priekšsēdētājs:

11.1. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

11.2. sasauc un vada Komisijas sēdi;

11.3. vada nomas tiesību izsoles.

12. Komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

13. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

14. Komisija visus lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

15. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu nodrošina Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa.

16. Komisijas sēdes protokolā norāda:

16.1. Komisijas sēdes datumu, numuru, vietu un atklāšanas un noslēgšanas laiku;

16.2. Komisijas sastāvu, Komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, amatus, kuri piedalās sēdē un kuri sēdē nepiedalās;

16.3. sēdes darba kārtību;

16.4. katra skatāmā jautājuma aprakstu un pieņemto lēmumu;

16.5. Komisijas locekļu viedokļus un priekšlikumus, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātu – balsu skaitu “par”, “pret” vai “atturas”, norādot katra Komisijas locekļa balsojumu.

17. Gadījumā, ja Komisijas locekļiem ir atšķirīgi viedokļi par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā redakcijā, kādā tas ierakstīts Komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības divu darba dienu laikā rakstiski pievienot protokolam argumentētu viedokli.

18. Komisijas protokolētājs piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes norises dienas sagatavo Komisijas sēdes protokolu un nosūta to elektroniski izskatīšanai un saskaņošanai uz e-pastu Komisijas locekļiem, sēdes protokola oriģinālu paraksta visi Komisijas klātesošie locekļi piecu darba dienu laikā.

19. Komisijas protokolētājs nodrošina komisijas sēžu protokola izrakstu sagatavošanu.

20. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību, kā arī citus tiesību aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumus.

21. Komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot Komisijas organizētās nomas tiesību izsoles.

22. Kārtējās Komisijas sēdes protokola projektam ir jābūt pieejamam elektroniski Komisijas locekļiem ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Komisijas sēdes.

23. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, tajā skaitā:

23.1. sagatavo Komisijas sēdē izskatāmos jautājumus;

23.2. veic Komisijas sēžu protokolēšanu;

23.3. sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdē;

23.4. sagatavo līgumu projektus atbilstoši pilnvarojumam noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem;

23.5. rakstiski informē personu, par kuru pieņemts Komisijas lēmums.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc Komisijas vai Jūrmalas pilsētas domes deputātu priekšlikuma.

25. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

26. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikums Nr.14 “Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF