Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.maijāNr. 283

protokols Nr. 9, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522
„Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā”

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.522 (protokols Nr.15, 69.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” (turpmāk Lēmums Nr.522) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra numurs 13000081110, detālplānojuma izstrādi apvienojot ar būvprojektēšanu.

2017.gada 10.februāri Domē tika saņemts detālplānojuma Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā izstrādes ierosinātāja Vārds Uzvārds , personas kods, iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Lēmumā Nr.522 un ar to apstiprinātajā darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei, izslēdzot prasību vienlaikus ar detālplānojumu izstrādāt būvprojektu. Minētais lūgums pamatots ar to, ka būvprojekta izstrāde detālplānojuma ietvaros saistīta ar ievērojamiem riskiem laika un resursu patēriņā, kas var paildzināt detālplānojuma izstrādes un saskaņošanas procesu.

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums), neparedzot detālplānojuma ietvaros izstrādāt būvniecības ieceri.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 9.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 20.oktobra lēmumā Nr.522 (protokols Nr.15, 69.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra numurs 13000081110”.

2. Apstiprināt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra numurs 13000081110, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā””, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.maija lēmumam Nr.283

(protokols Nr.9, 23.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

(kadastra numurs 13000081110, zemesgabala platība 3465 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds , personas kods

2.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Detālplānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunkts; 43.punkts; 126.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt detālplānojuma grozījumu izstrādi saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 3.punktu, ievērojot vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu uzdevumus un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķus, un detalizēt ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.689 (protokols Nr.20, 53.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu” noteiktos apbūves rādītājus atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Teritorijas plānojumam.


5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, kvartālā starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Madonas ielu un veloceliņu .

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorija (JC63), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem..

7.Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

7.1.11.  Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma grozījumu iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF