Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 227.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 6.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 17.augusta 377.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 17.maijāNr. 266

protokols Nr. 9, 5. punkts

Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā
transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”
ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta
(autobusu) iegāde” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 19.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana. Lai nodrošinātu likumā paredzēto autonomo funkciju izpildi, 2015.gada 30.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) pieņēma lēmumu Nr.308 “Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”. Pamatojoties uz šo lēmumu, 2015.gada 15.septembrī tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr.1.2-16/1381 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme” (reģ.nr.40103483381, iepriekšējais nosaukums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV”) par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (turpmāk – pārvadātājs).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625, vidēja termiņa mērķi M2 “Komunālā un transporta infrastruktūra”, prioritātes P2.3 “Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, rīcības virziena R2.3.1. “Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana” aktivitāti “Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā” un R2.3.2. “Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana” aktivitāti “Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība”, nepieciešams nodrošināt un veicināt racionāla, moderna un videi draudzīga sabiedriskā transporta līdzekļu izmantošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīklā.

Atbilstoši 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – pasākums) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums 1 274 000 EUR (viens miljons divi simti septiņdesmit četri tūkstoši euro) apmērā, lai nodrošinātu vismaz septiņu videi draudzīgu sabiedriskā transporta līdzekļu iegādi kā projekta iznākuma rādītāju.

Atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2017.gada 20.februāra uzaicinājumam iesniegt projektu iesniegumu (domes reģistrācijas Nr. 1.1-28/2021) apstiprinātā un izsludinātā pasākuma projektu iesnieguma atlases nolikuma prasībām, pasākuma ietvaros izstrādāto projektu iesniegšanas termiņš ir no 2017.gada 20.februāra līdz 31.maijam. Lai izvērtētu pasākuma ietvaros paredzēto aktivitāšu lietderību un finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, pārvadātājs, atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, ir izstrādājis izmaksu un ieguvumu analīzi, izvērtējot trīs alternatīvus scenārijus, t.i., pirmajā no alternatīvām tiek analizēta situācija, ja projekts netiek īstenots un jauni videi draudzīgi sabiedriskā transporta līdzekļi netiek iegādāti, kā arī līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem netiek saņemts, otrajā alternatīvā tiek analizēta situācija, ja tiek iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā transporta līdzekļi, kas darbojas ar elektrību un saspiesto dabasgāzi un trešajā alternatīvā analizēta situācija, ja tiek iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā transporta līdzekļi, kas darbojas ar elektrību un dīzeļdzinēju saskaņā ar “Euro 6” prasībām. Saskaņā ar pārvadātāja izstrādāto izmaksu un ieguvumu analīzi, ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties videi draudzīgus sabiedriskā transporta līdzekļus, kas darbojas ar elektrību un dīzeļdzinēju saskaņā ar “Euro 6” prasībām, attiecīgi vienā gadā pašvaldības budžeta izmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai samazinot aptuveni par 163 000 EUR (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši euro).

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” 15.punktam projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība vai komersants, kurš sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajā pašvaldībā. Saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu projekta iesniedzējs piesaista sadarbības partneri, ja tas atbilst noteikumu 15.punkta prasībām. Plānots, ka projekta iesniedzējs būs pārvadātājs, līdz ar to pašvaldība – sadarbības partneris. Saskaņā ar minēto noteikumu 20.punktu, projekta iesniedzējam sadarbības iestādē (Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, reģ.Nr. 90000812928) jāiesniedz ar sadarbības partneri noslēgts sadarbības līgums. Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” 17. un 20.punktu, ievērojot domes 2017.gada 16.maija Finanšu jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-20/4) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību pasākumā kā sadarbības partnerim projektā “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” (turpmāk – projekts) un noslēgt sadarbības līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ.nr.40103483381, atbilstoši līguma paraugam šī lēmuma pielikumā.

2. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – iegādāti videi draudzīgi M3 klases sabiedriskā transporta līdzekļi, t.sk. 2 ar elektrību darbināmi un 14 ar dīzeļdzinēju, kas atbilst “Euro 6”prasībām, aprīkoti transportlīdzekļi, nodrošinot racionālus, modernus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, kā arī paaugstināta pasažieru apkalpošanas kvalitāte.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā transporta līdzekļi, nodrošinot racionālus, modernus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, kā arī paaugstināta pasažieru apkalpošanas kvalitāte.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 15.jūnijam. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 227.lēmumu

5. Uzdot Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai koordinēt Sadarbības līgumā noteikto pašvaldības pienākumu izpildi.

6. Uzdot Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai vienu reizi gadā, 10 (desmit) gadus pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pēdējā maksājuma veikšanas pārvadātājam, atbilstoši pārvadātāja iesniegtajai gada atskaitei, izvērtēt projekta īstenošanas gaitas atbilstību izmaksu un ieguvumu analīzei un mēneša laikā iesniegt rakstisku ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu Drošības, kārtības, komunālu un transporta lietu komitejā apstiprināšanai.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājam.

8. Lēmumā noteikto uzdevumu izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.maija lēmumam Nr.266

(protokols Nr.9, 5.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros īstenojumā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu

Jūrmalā, 2017. gada __.________ Nr.__________________

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ.nr.40103483381, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV-2011, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Zigmunds Pavlovskis, (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), no vienas puses,

un

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.nr. 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – Sadarbības partneris), no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts – Puse, kopā – Puses,

pamatojoties uz

a) 2016. gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” 17. – 20. punktiem, kas regulē sadarbības līguma slēgšanu starp Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri;

b) Jūrmalas pilsētas domes [datums] lēmumu Nr._________________ “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros īstenojumā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”,

ievērojot:

c) Līgumu Nr. 1.2-16/1381 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” (turpmāk – Pārvadājuma līgums), kas 2015.gada 15.septembrī noslēgts starp Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri (iepriekšējais nosaukums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV”);

d) Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625, vidēja termiņa mērķi M2 “Komunālā un transporta infrastruktūra”, prioritāti P2.3 “Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, rīcības virziena R2.3.1. “Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana” aktivitāti “Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā” un prioritāti P2.3 “Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, rīcības virziena R2.3.2. “Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana” aktivitāti “Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība”,

noslēdz šāda satura Sadarbības līgumu par turpmāko sadarbību Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas perioda d arbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros īstenojumā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” iesnieguma sagatavošanā un projekta īstenošanā.

Līgumā lietotās definīcijas:

Finansējuma saņēmējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ. Nr.40103483381;

Finanšu korekcija — attiecināmo izdevumu proporcionāls samazinājums, kas tiek piemērots par konstatēto normatīvo aktu vai Līguma par projekta īstenošanu pārkāpumu Projekta īstenošanas perioda ietvaros. Ja neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams noteikt vai arī gadījumos, kad neattiecināt visus neatbilstoši veiktos izdevumus būtu nesamērīgi, finanšu korekcijas tiek piemērotas atbilstoši Vadošās iestādes, kas noteikta atbilstoši Latvijas Republikas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā, kas stājās spēkā 2014.gada 11.jūlijā, vadlīnijām;

Līgums par Projekta īstenošanu – līgums, kas noslēgts starp Finansējuma saņēmēju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un kura priekšmets ir Projekta īstenošana;

Projekts – projekts “ Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde”, kas tiek īstenots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Savienības 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros un par ko iesniegts Projekta iesniegums Sadarbības iestādē;

Projekta iesniegums – Sadarbības iestādes noteiktā kārtībā aizpildīta veidlapa, tās pielikumi un citi dokumenti, ko Finansējuma saņēmējs iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu Projekta īstenošanai;

Regula 1303/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006;

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

Sadarbības līgums – šis līgums, kas noslēgts starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ.nr.40103483381 un Jūrmalas pilsētas domi, reģ.nr.90000056357 ;

Sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome. Jūrmalas pilsētas dome nav Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs šī Projekta ietvaros.

1. Sadarbības līguma priekšmets

1.1. Sadarbības līgums nosaka Pušu sadarbību Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros īstenojumā projekta “ Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” iesnieguma sagatavošanā un projekta īstenošanā.

1.2. Puses uzņemas šajā Sadarbības līgumā minētās tiesības un pienākumus ar kopēju mērķi sagatavot un realizēt Projektu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem un Sadarbības iestādes noteiktajam.

1.3. Puses, parakstot šo Sadarbības līgumu, apliecina savu izpratni, ka šī Sadarbības līguma 1.2.punktā noteikto mērķi var sasniegt abu Pušu saskaņotas, labticīgas darbības rezultātā, un katra Puse nes atbildību par kopēju šī Sadarbības līguma saistību izpildi.

1.4. Šis Sadarbības līgums nav uzskatāms par sabiedrības līgumu Civillikuma izpratnē, un tas nerada Pušu solidārās saistības vai atbildību.

2. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

2.1.  Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Projekta iesnieguma un visu tā pielikumu sagatavošanu un sagatavo to ar mērķi iesniegt Sadarbības iestādē apstiprināšanai un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai.

2.2. Finansējuma saņēmējs veic visas nepieciešamās darbības Projekta iesnieguma un tā pielikumu sagatavošanai un iesniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, projektu atlases iesnieguma atlases nolikumam u.c. specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošiem dokumentiem, un Eiropas Komisijas vadlīnijām, ņemot vērā Sadarbības partnera atbildīgās struktūrvienības norādījumus.

2.3. Projekta iesniegumā jābūt precīzi norādītam Projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm, sasniedzamajiem rādītājiem, izpildes termiņiem, finansējuma sadalījumam un citiem būtiskiem Projekta īstenošanas aspektiem.

2.4.  Pēc Projekta iesnieguma sagatavošanas un pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē, Projekts tiek saskaņots ar Sadarbības partneri, tādejādi apliecinot Projekta iesnieguma saturu atbilstību Pušu interesēm. Projekta iesnieguma Finansējuma saņēmēja apliecināta kopija, uz kuras redzama Sadarbības iestādes atzīme par tā saņemšanu, piecu darba dienu laikā pēc iesniegšanas Sadarbības iestādē tiek iesniegta Sadarbības partnerim.

2.5.  Projekta iesnieguma saturs pēc apstiprināšanas Pusēm ir saistošs, nav pieļaujamas nekādas atkāpes no Projekta iesniegumā norādītā, izņemot, ja šādas atkāpes tiek saskaņotas Pušu starpā, tiek ierosināti grozījumi Projekta iesniegumā un šādus grozījumus apstiprina Sadarbības iestāde.

2.6. Ja ir nepieciešami grozījumi projekta iesniegumā vai tā pielikumos pēc tā iesniegšanas Sadarbības iestādē, Finansējuma saņēmējs saskaņo grozījumus projekta iesniegumā vai tā pielikumos ar Sadarbības partneri pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē un iesniedz Sadarbības partnerim Finansējuma saņēmēja apliecinātu projekta iesnieguma grozījumu kopiju, uz kuras redzama Sadarbības iestādes atzīme par tā saņemšanu, piecu darba dienu laikā pēc iesniegšanas Sadarbības iestādē.

2.7.  Puses sadarbojas un sniedz viena otrai visu nepieciešamo atbalstu (izņemot finanšu atbalstu) Projekta sagatavošanā un iesniegšanā, lai nodrošinātu Sadarbības iestādei visu nepieciešamo informāciju Projekta iesnieguma izvērtēšanai un lēmuma par Projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai. Ja Sadarbības iestāde uzdod jautājumus vai pieprasa papildu informāciju par Projekta iesnieguma saturu vai citiem ar to saistītiem dokumentiem, katra Puse nekavējoties sagatavo informāciju par tiem jautājumiem, kas ir tās kompetencē, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo palīdzību informācijas sagatavošanai Sadarbības iestādei.

2.8.  Projekta iesnieguma sagatavošanu Finansējuma saņēmējs finansē no saviem finanšu līdzekļiem un neiekļauj tos zaudējumu aprēķinā, ko saskaņā ar Pārvadājuma līgumu, noteiktā laikā iesniedz Sadarbības partnerim.

3. Līgums par Projekta īstenošanu

3.1. Finansējuma saņēmējs vienas darba dienas laikā informē Sadarbības partneri par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no Sadarbības iestādes.

3.2. Finansējuma saņēmējs pirms Līguma par Projekta īstenošanu noslēgšanas starp Finansējuma saņēmēju un Sadarbības iestādi saskaņo Līguma par Projekta īstenošanu projektu ar Sadarbības partneri. Pusēm jāveic visas iespējamās darbības, lai Līguma par Projekta īstenošanu saskaņošana tiktu veikta Sadarbības iestādes noteiktā termiņā.

3.3. Gadījumā, ja Līgumā par Projekta īstenošanu iekļauti tādi noteikumi, kas nebija paredzēti vai apsvērti Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un Sadarbības līgumā, tie jebkurā gadījumā uzskatāmi par saistošiem Pusēm tiktāl, ciktāl tie atbilst Projekta mērķim un nav pretrunā ar Pušu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Skaidrības nolūkā Puses var noslēgt papildu vienošanos pie Sadarbības līguma, detalizēti atrunājot no Līguma par Projekta īstenošanu izrietošo saistību izpildes kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, lai nodrošinātu Projekta efektīvu, savlaicīgu un atbilstošu īstenošanu.

3.4. Ja pamatotu iemeslu dēļ kāda no Pusēm nevar nodrošināt no Līguma par Projekta īstenošanu izrietošo saistību izpildi, tai ir pienākums nekavējoties par to rakstveidā informēt otru Pusi, detalizēti norādot attiecīgu pamatojumu, iespējamos risinājumus un to termiņus. Pamatojums sagatavojams atbilstoši Sadarbības iestādes izstrādātajai Līguma par Projekta īstenošanu grozījumu formai. Pēc grozījumu saskaņošanas ar Sadarbības partneri Finansējuma saņēmējs tos iesniedz Sadarbības iestādē.

3.5. Jebkādas izmaiņas Pušu saistībās, kas izriet no Līguma par Projekta īstenošanu, ir spēkā tikai tad, ja tās apstiprinājusi Sadarbības iestāde un ir izdarīti attiecīgi grozījumi Līgumā par Projekta īstenošanu.

3.6. Ja Sadarbības iestāde neapstiprina izmaiņas Projekta iesniegumā un/vai Līgumā par Projekta īstenošanu, Pusēm paliek saistošas tās saistības, kas paredzētas Projekta iesniegumā un/vai Līgumā par Projekta īstenošanu.

3.7. Pušu ierosinājumus izdarīt izmaiņas Projekta iesniegumā un/vai Līgumā par Projekta īstenošanu neatceļ un nepadara spēkā neesošus noteikumus par atbildību par Projekta īstenošanu, kas paredzēts šajā Sadarbības līgumā.

4. Projekta īstenošanas vispārīgie noteikumi

4.1.  Puses ir atbildīgas par Projekta īstenošanu savas kompetences ietvaros atbilstoši Projekta īstenošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un visu noteikumu un saistību, kas noteiktas Projekta iesniegumā, Līgumā par Projekta īstenošanu un šajā Sadarbības līgumā, izpildi.

4.2.  Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Projekta mērķu, iznākuma un rezultāta rādītāju, tai skaitā horizontālo principu rādītāju, sasniegšanu.

4.3. Sadarbības partnerim ir pienākums:

4.3.1. deleģēt atbildīgo struktūrvienību pušu darbību koordinācijas no Sadarbības partnera puses veikšanai, kuras kompetencē ir sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos organizēšana, koordinēšana un kontrole atbilstoši struktūrvienības apstiprinātajam nolikumam. Sadarbības partneris var deleģēt vienu vai vairākas tā kontaktpersonas no atbildīgajām struktūrvienībām, kuru kompetencē ir sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos organizēšana, koordinēšana un kontrole, ārējā finansējuma finansētu projektu ieviešana un uzraudzība un budžeta līdzekļu efektīva izlietošana atbilstoši struktūrvienību apstiprinātajiem nolikumiem, kas atbildīgas par sadarbības realizāciju konkrētu jautājumu risināšanai Projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas posmā;

4.3.2. veikt visus Sadarbības partnera kompetencē esošos nepieciešamos pasākumus, kas ļautu Finansējuma saņēmējam pildīt Projekta iesniegumā un Līgumā par Projekta īstenošanu noteiktos pienākumus;

4.3.3. nodrošināt šajā Sadarbības līgumā noteikto Projekta īstenošanas rezultātā Finansējuma saņēmēja sniegto radīto rezultātu saglabāšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

4.3.4. glabāt visas ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas kopijas, kas saņemtas no Finansējuma saņēmēja Projekta īstenošanas laikā un desmit gadus no brīža, kad Finansējuma saņēmējs ir saņēmis pēdējo maksājumu.

4.4.  Finansējuma saņēmējam ir pienākums:

4.4.1. nodrošināt Sadarbības partnerim visu informāciju un dokumentāciju, kas tam nepieciešama Sadarbības līgumā noteikto saistību īstenošanai;

4.4.2. saskaņot ar Sadarbības partneri visu dokumentu projektus pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē;

4.4.3. nodrošināt veikto iepirkumu, darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu atbilstoši Regulas Nr. 1303/2013 140. pantam;

4.4.4. nodrošināt informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar Projektā plānoto un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.4.5. nodrošināt Projekta uzraudzībai nepieciešamo iznākuma un rezultāta rādītāju apkopošanu un dokumentēšanu, kā arī Projekta rezultātu ilgtspēju, ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī nosūtīt Projekta iznākuma un rezultāta rādītājus Sadarbības partnerim vienu reizi ceturksnī;

4.4.6. projekta īstenošanas laikā un Sadarbības iestādes paziņotajā dokumentu glabāšanas termiņā pēc Projekta īstenošanas beigām nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu atbilstoši ieguldījumiem Projektā, tai skaitā Projekta iesniegumu, jebkuru ar Projektu saistīto sarakstes dokumentu, iepirkuma dokumentācijas, Projektā noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu atbilstoši Regulas Nr.1303/2013 un MK noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī visu šajā punktā minēto dokumentu kopiju, kas apliecinātas ar Finansējuma saņēmēja parakstu, nosūtīšanu Sadarbības partnerim piecu darba dienu laikā pēc to reģistrācijas Finansējuma saņēmēja lietvedības sistēmā.

4.5. Uzraudzību pār Pušu koordinētu sadarbību Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un, Projekta apstiprināšanas gadījumā, visa tā īstenošanas laikā nodrošina Sadarbības partnera struktūrvienība, kuras kompetencē ir sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos organizēšana, koordinēšana un kontrole atbilstoši struktūrvienības apstiprinātajam nolikumam, kuras kompetencē ir:

4.5.1. projekta iesnieguma saskaņošana, pirms tā iesniegšanas Sadarbības iestādē;

4.5.2. līguma ar Sadarbības iestādi par Projekta īstenošanu un tajā nepieciešamo grozījumu saskaņošana;

4.5.3. vispārēja Projekta uzraudzība pēc tā apstiprināšanas un Līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, tajā skaitā, visas ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas saskaņošana atbilstoši šī Sadarbības līguma nosacījumiem;

4.5.4. finansējuma saņēmēja sagatavoto progresa ziņojumu par Projekta īstenošanas gaitu izskatīšana un apstiprināšana;

4.5.5. ar Projektu īstenošanu saistītu jautājumu virzīšana izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē un ar to saistīto Projekta interešu pārstāvība;

4.5.6. ar Projekta īstenošanu saistītās Finansējuma saņēmēja apliecināto dokumentu kopiju glabāšana.

4.6.  Projekta īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta tehnisko, finanšu un administratīvo vadību, izveidojot Projekta administrēšanas struktūru vai nosakot vienu vai vairākas atbildīgās personas, kam ir noslēgts darba līgums ar Finansējuma saņēmēju un kas nodrošina Projekta sekmīgu realizāciju, Sadarbības partnera uzdevumu izpildi, Finansējuma saņēmēja un Sadarbības partnera savstarpēju informācijas apmaiņu starp Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri. Finansējuma saņēmēja apliecinātu dokumenta kopiju, kas apliecina šajā punktā izveidotās Projekta administrēšanas struktūras izveidi vai atbildīgo/ atbildīgās personas noteikšanu, iesniedz Sadarbības partnerim piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas un reģistrēšanas Finansējuma saņēmēja lietvedības sistēmā.

5. Pušu specifiskās saistības Projekta realizācijas un ilgtspējas nodrošināšanai

5.1.  Saistības attiecībā uz kārtību sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai:

5.1.1. Sadarbības partneris kā sabiedriskā transporta pakalpojumu organizētājs Jūrmalas pilsētā nosaka Jūrmalas pilsētas nozīmes maršrutu tīklu un ir tieši piešķīris Finansējuma saņēmējam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos saskaņā ar Pušu noslēgto Pārvadājuma līgumu.

5.1.2. Finansējuma saņēmējs apņemas sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar projekta ietvaros iegādātajiem autobusiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Sadarbības partnerim nodrošināt piekļuvi autobusu stāvlaukumam pēc pirmā pieprasījuma, kā arī nemainīt projekta ietvaros iegādāto autobusu stāvlaukuma adresi (Dzirnavu ielā 5A, Jūrmalā) bez Sadarbības partnera rakstiskas informēšanas.

5.1.3. Sadarbības partnerim ir tiesības apsekot dabā projekta ietvaros iegādātos transportlīdzekļus jebkurā laikā 10 (desmit) gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas un visā Pārvadājuma līguma darbības termiņā vai līdz Pārvadājuma līguma termiņa beigām.

5.1.4. Sadarbības partneris apņemas kompensēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus, tajā skaitā, iekļaujot zaudējumos projekta ietvaros iegādāto autobusu amortizācijas izmaksas, saskaņā ar 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1370/2007 “Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70”, Pārvadājuma līguma un attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem. Autobusu iegādei izmantoto finanšu institūciju finanšu līdzekļu un to procentu maksājumus sadarbības partneris nekompensē.

5.1.5. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1370/2007 “Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70”, Pārvadājuma līgumā un attiecīgajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietverto nosacījumu ievērošanu visā projekta īstenošanas laikā un 10 (desmit) gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, tajā skaitā, kas attiecas uz zaudējumu kompensācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Jūrmalas pilsētā apjomu.

5.1.6. Projekta ietvaros Finansējuma saņēmēja iegādātie autobusi tiek reģistrēti Ceļu satiksmes un drošības direkcijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.1.7. Finansējuma saņēmējs iesniedz visu iegādāto transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību Finansējuma saņēmēja apliecinātas kopijas, kurā Finansējuma saņēmējs norādīts kā transportlīdzekļu īpašnieks un/vai turētājs.

5.1.8. Finansējuma saņēmējs visā Pārvadājuma līguma un Projekta īstenošanas laikā nav tiesīgs iegādātos pamatlīdzekļus atsavināt, pārdot, ieķīlāt, patapināt, iznomāt trešajām personām vai kā citādi apgrūtināt par labu trešajām personām.

5.1.9. Finansējuma saņēmēja reorganizācijas, maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā Projekta ietvaros iegādāto autobusu īpašnieks nodod tos Sadarbības partnerim, pārreģistrācijas izmaksas sedzot no Finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

5.1.10. Finansējuma saņēmējs apņemas apdrošināt Projekta ievaros iegādātos autobusus pret daļēju vai pilnīgu bojāeju.

5.1.11. Projekta rezultātā iegādātos autobusus to īpašnieks nodod Sadarbības partnerim par atlikušo grāmatvedības bilances vērtību, ja:

5.1.11.1. pārvadājuma līguma darbības termiņš netiek pagarināts pēc 2025.gada 14.septembra ar Finansējuma saņēmēju.

5.1.11.2. pārvadājuma līgums tiek izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām.

5.1.12. Gadījumā, ja iestājas 5.1.8. punktā noteiktie apstākļi, visus izdevumus, kas saistīti ar autobusu pārreģistrāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz Sadarbības partnera vārda sedz Finansējuma saņēmējs.

5.1.13. Gadījumā, ja autobusu iegādei projekta ietvaros tiek piesaistīts kredītiestādes finansējums, Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka šī Sadarbības līguma 5.1.6. un 5.1.8.punktā minētie nosacījumi tiek iekļauti arī starp Finansējuma saņēmēju un kredītiestādi līgumā, ko atbilstoši šī Sadarbības līguma nosacījumiem Finansējuma saņēmējs pirms noslēgšanas saskaņo ar Sadarbības partneri.

5.2.  Puses nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 10 (desmit) gadus pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma saņemšanas) atbilstoši Pārvadājuma līgumam un saistošo normatīvo aktu noteikumiem.

5.3.  Saistības attiecībā uz resursu un finansējuma nodrošinājumu Projekta īstenošanai:

5.3.1. finansējuma saņēmējs realizē Projektu par saviem finanšu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot finanšu līdzekļus no starptautiskām vai vietējām finanšu institūcijām, kā arī Līgumā par Projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā un apjomā saņemot avansa maksājumu un/vai finansējuma atmaksu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda;

5.3.2. ja Finansējuma saņēmējs Projektu realizē piesaistot finanšu līdzekļus no starptautiskām vai vietējām finanšu institūcijām, Finansējuma saņēmējs pirms līguma par finansējuma piešķiršanu ar finanšu iestādi noslēgšanai, iesniedz Sadarbības partnerim saskaņošanai vismaz trīs finanšu institūciju piedāvājumus un līguma projektus, kur norādīta plānotā aizņēmuma summa, aizņēmuma procentu likme, atmaksas termiņš un citi nosacījumi finanšu līdzekļu saņemšanai, no kuriem Sadarbības partneris apstiprina vienu piedāvājumu;

5.3.3. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt Projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un Pusēm ir pienākums nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus Projektā sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.

6. Pušu kontaktpersonas

6.1. Puses nosaka šādas par Sadarbības līguma īstenošanu atbildīgās kontaktpersonas:

6.1.1. Finansējuma saņēmējs – [vārds, uzvārds, amats], [tālr.], [e-pasts].

6.1.2. Sadarbības partneris - [vārds, uzvārds, amats], [tālr.], [e-pasts].

6.2. Puses apņemas nodrošināt, ka komunikācija saistībā ar Projektu vai šo Sadarbības līgumu tiek nodrošināta rakstveidā, izmantojot Pušu atbildīgo kontaktpersonu oficiālās e-pasta adreses.

6.3. Puses apņemas nodrošināt, ka jebkura dokumentācija, kas ir saskaņota, izmantojot šajā Sadarbības līgumā norādītās e-pasta adreses, tiek iesniegta Sadarbības partnerim papīra formātā šajā Sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā, kas tiek iereģistrēta Sadarbības partnera lietvedības sistēmā.

7. Atbildība par rādītāju nesasniegšanu, saistību neizpildi vai aizkavēšanos

7.1.  Parakstot šo Sadarbības līgumu, Puses apliecina abpusēju izpratni, ka Sadarbības līgumā noteikto pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde var būt pamats finanšu korekcijas piemērošanai, kas nozīmē, ka daļa vai visi Projekta izdevumi ir jāfinansē Finansējuma saņēmējam no saviem finanšu līdzekļiem. Izdevumi, kas radušies Sadarbības līgumā noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, par ko ir atbildīgs Finansējuma saņēmējs, nevar tikt iekļauti zaudējumu aprēķinā, ko Finansējuma saņēmējs iesniedz Sadarbības partnerim atbilstoši Pārvadājuma līguma nosacījumiem.

7.2.  Tā kā vienas Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde var novest pie finanšu korekcijas piemērošanas otras Puses izdevumiem, Puses vienojas, ka šajā gadījumā, Puse, kuras rīcības dēļ tiek piemērota finanšu korekcija, atlīdzina otrai Pusei visus tādejādi radītos zaudējumus.

7.3.  Ar zaudējumiem šī Līguma ietvaros ir saprotama finanšu korekcijas summas atmaksas vai neatbilstoši veiktu izdevumu ieturēšanas apmērs, jebkāda cita finansējuma atmaksa, kā arī attiecīgās Puses izdevumi, kas tai radušies otras Puses saistību neizpildes rezultātā. Puses vienojas, ka zaudējumu apmērā netiek ietverti tādi izdevumi, kas radušies pirms Sadarbības līguma noslēgšanas.

8. Pušu atbildība

8.1. Puses ir civiltiesiski atbildīgas par savu šajā Sadarbības līgumā noteikto pienākumu pienācīgu izpildi, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei vai trešajām personām attiecīgās Puses vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ.

8.2. Ja kādas Puses vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā tiek novēlota vai padarīta par neiespējamu Projekta vai jebkādas tā daļas īstenošana, kā rezultātā kādai no Pusēm radīsies jebkāda veida zaudējumi vai izmaksas (tai skaitā, bet ne tika pienākums segt noteiktas Projekta neattiecināmas izmaksas, veikt līgumsodu maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem iepirkuma līgumiem u.c.), tad vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei visus zaudējumus vai izmaksas to faktiskajā apmērā.

9. Līguma termiņš

9.1. Sadarbības līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz Pārvadājuma līguma izbeigšanai vai 10 (desmit) gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas no Sadarbības iestādes.

9.2. Saistības, kas attiecas uz Projekta rezultātu ilgtspēju un saglabāšanu, ir spēkā atbilstoši šim Sadarbības līgumam un paliek spēkā normatīvajos aktos un Sadarbības iestādes noteiktajos termiņos.

10. Pretenzijas un strīdi

10.1. Puses noslēdz šo Sadarbības līgumu labā ticībā un jebkuras nesaskaņas, strīdi vai pretenzijas starp pusēm vispirms ir risināmi sarunu ceļā, Pusēm vienojoties par labāko problēmas risinājumu. Pretenzijas, kas rodas Pušu starpā šī Sadarbības līguma sakarā, tiesīgā Puse piesaka, iesniedzot otrai pusei pamatotu rakstisku pretenziju par attiecīgā pienākuma izpildi.

10.2. Gadījumā, ja Puse neizpilda šī Sadarbības līguma 10.1.punktā minēto tiesīgās Puses prasību 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad minētā prasība saņemta vai, ja netiek panākta cita savstarpēja vienošanās (izlīgums), tiesīgajai Pusei ir pamats lietu nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. Nepārvarama vara

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šajā Sadarbības līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem, kā arī izpildīt attiecīgo Līguma saistību pēc nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu beigām.

11.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī līguma 11.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā paziņo otrai pusei par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts noteiktajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

12. Citi noteikumi

12.1. Jebkādas šī Sadarbības līguma daļas spēkā zaudēšana neizraisa visa šī Sadarbības līguma spēkā neesamību. Šajā gadījumā Puses labā ticībā vienojas par nepieciešamajām un saprātīgām izmaiņām šajā Sadarbības līgumā, lai nodrošinātu Pušu intereses galvenos šī Sadarbības līguma mērķus.

12.2. Visi Sadarbības līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas visu Pušu pilnvarotās personas.

12.3. Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām šī Sadarbības līguma izpildes gaitā iegūto tehnisko un dienesta informāciju un komercnoslēpumus par citām Pusēm un to darbību.

12.4. Līgums sastādīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Sadarbības partnerim, divi eksemplāri – Finansējuma saņēmējam.

13. Pušu rekvizīti:

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Reģ. Nr. 40103483381

Dzirnavu iela 5a,

Jūrmala, LV-2011

vārdā tās valdes loceklis

________________________

Zigmunds Pavlovskis

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015

vārdā tās

Domes priekšsēdētāja

___________________

Rita Sproģe


Ar domes 2018.gada 18.janvāra 6.lēmumu pievienota vienošanās pie Sadarbības līguma
Ar domes 2017.gada 20.jūlija 377.lēmumu pievienota vienošanās pie Sadarbības līguma

Lejupielāde: DOC un PDF