Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 98

protokols Nr. 6, 4. punkts

Par personalizētās viedkartes ieviešanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” un Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2017.gada 15.marta atzinumu Nr.1.2-25/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt pakāpenisku pāreju uz viedkartes izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) sniegto sociālo atbalstu un/vai noteikto atvieglojumu saņemšanā, izmantojot šādas viedkartes:

1.1. Skolēna apliecība saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. Jūrmalas iedzīvotāja karte saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Noteikt šādu viedkaršu izsniegšanas kārtību:

2.1. pirmajā viedkaršu izsniegšanas posmā izsniegt viedkartes šādām personu kategorijām:

2.1.1. Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri izglītību iegūst pamata, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;

2.1.2. pensionāriem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2. otrajā viedkaršu izsniegšanas posmā, pēc pozitīva Datu valsts inspekcijas atzinuma saņemšanas, izsniegt viedkartes personām ar III grupas invaliditāti, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.3. trešajā viedkaršu izsniegšanas posmā izsniegt viedkartes pārējiem Pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem pienākas Pašvaldības piešķirtais sociālais atbalsts un/vai atvieglojumi. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

3. Noteikt, ka viedkarte “Skolēna apliecība” (turpmāk - Skolēna apliecība) ir Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamā skolēna apliecība, kā arī tāda personalizēta viedkarte, kuras lietotājiem ir tiesības saņemt Pašvaldības noteiktos atvieglojumus un priekšrocības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kura ir izmantojama saņemot atvieglojumus par ēdināšanu Pašvaldības izglītības iestādēs, sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā un uzskaites funkcijas veikšanai.

4. Ja izglītojamais iegūst izglītību Pašvaldības dibinātā pamata vai vispārējās izglītības iestādē un profesionālās ievirzes izglītības iestādē, tad skolēna apliecība izdodama un saņemama pamata vai vispārējās izglītības iestādē.

5. Ja izglītojamais iegūst izglītību citā izglītības iestādē, kas nav Pašvaldības dibināta, bet apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, tad izglītojamais skolēna apliecību saņem profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

6. Skolēna apliecībai ir šādi mērķi:

6.1. apliecināt Pašvaldības izglītības iestādē izglītojamā statusu uzrādīšanas kārtībā bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas;

6.2. nodrošināt izglītojamajam iespēju ātri un ērti izmantot skolēna apliecības pakalpojuma funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja ar skolēna apliecībai elektroniski piesaistītu derīgu statusu;

6.3. veikt uzskaiti par Pašvaldības sniegto atvieglojumu daudzumu.

7. Noteikt, ka Jūrmalas iedzīvotāja karte ir personalizēta viedkarte, kuras lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt Pašvaldības piedāvātos atvieglojumus un priekšrocības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kura ir izmantojama saņemot Pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un atvieglojumus, kā arī apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu Pašvaldībā, tās iestādēs un pie sadarbības partneriem. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

8. Noteikt, ka Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek izsniegta personām, kurām deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorijā un kuras saņem Pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

9. Jūrmalas iedzīvotāja kartei ir šādi mērķi:

9.1. nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojuma funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja ar Jūrmalas iedzīvotāja kartei elektroniski piesaistītu derīgu Jūrmalas iedzīvotāja statusu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

9.2. veikt uzskaiti par Pašvaldības sniegtā sociālā atbalsta un sniegto atvieglojumu daudzumu.

9.3 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

10. Noteikt, ka ar 2018.gada 1.janvāri Pašvaldības maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos Pašvaldības finansēto izglītības iestāžu izglītojamie, personas ar III invaliditātes grupu un pensionāri, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, reģistrē katru braucienu, izmantojot 1.1. un 1.2. punktā minēto viedkarti. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

11. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai veikt personalizētās viedkartes ieviešanai nepieciešamo pasākumu koordinēšanu un uzraudzību. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

12. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

13. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2013.gada 8.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.467 “Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu”.

14. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.98

(protokols Nr.6, 4.punkts)

PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.98

(protokols Nr.6, 4.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF