Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 57

protokols Nr. 5, 20. punkts

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.278 “Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu” tika apstiprināts Jūrmalas ostas robežu plāna izmaiņu priekšlikums.

Ar Jūrmalas ostas valdes 2016.gada 11.oktobra lēmumu Nr.5/7/16 (protokols Nr.5/16, p.7) tika nolemts veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.278 “Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu” apstiprinātajā Jūrmalas ostas robežu plāna izmaiņu priekšlikumā, iekļaujot Jūrmalas pašvaldības valdījumā esošo kuģu piestātni “Majori”, Rīgas ielā 2a, Jūrmalā, kas ir nodota lietošanā-patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei un Jūrmalas ostas ārējā reida robežas, kas iekļautas Jūrmalas ostas noteikumu projektā, bet nekustamo īpašumu Vikingu ielā 40a, Jūrmalā, izslēdzot no Jūrmalas ostas robežu plāna izmaiņu priekšlikuma.

Ņemot vērā, ka apstiprinātajā Jūrmalas ostas robežu plāna izmaiņu priekšlikumā ir nepieciešams veikt minētos grozījumus pēc kā tiks izdoti Ministru kabineta noteikumi, lietderīgi ir apstiprināt jaunu Jūrmalas ostas robežu plāna izmaiņu priekšlikumu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Likuma par ostām 3.pantu, Jūrmalas ostas valdes 2016.gada 11.oktobra lēmumu Nr.5/7/16 (protokols Nr.5/16, p.7), un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājumu komitejas protokolu Nr.1.2-21/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt robežu plāna izmaiņu priekšlikumu (pielikumā).

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.278 “Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums DOC

Pielikuma 1.pielikums PDF

Pielikuma 2.pielikums PDF

Pielikuma 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF