Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 45

protokols Nr. 5, 7. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 5.jūlija spriedumu lietā Nr. *** tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 15.jūlijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 21,48 EUR (LVL 15,10) apmērā, tai skaitā pamatparāds 20,10 EUR (LVL 14,13) un nokavējuma nauda līdz 2013.gada 5.jūlijam 1,38 EUR (LVL 0,97).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2014.gada 24.februāra lēmumu lietā Nr. *** tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2014.gada 21.janvārī, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 2,07 EUR apmērā, tai skaitā maksājumus saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 2,07 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 15.jūlija kreditoru pretenzijā.

5) Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2013.gada 11.jūlija maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-37740 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratorei Egitai Rolavai, kurā norādīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas iekļauts kreditoru pretenzijā, par laika periodu no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.martam LVL 15,10 (21,48 EUR) apmērā par īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 9-60 (kadastra Nr.1300-901-3686).

Nekustamais īpašums Skolas ielā 9-60 pārdots pirms Vārds Uzvārds maksātnespējas pasludināšanas.

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016.gada 1.aprīļa lēmumu lietā Nr.*** tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 15.jūlija kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par īpašumu Skolas ielā 9-60, Jūrmalā, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 19,41 EUR apmērā.

Uz 2017.gada 16.februāri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 19,41 EUR, kas iekļauts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 15.jūlija kreditora pretenzijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016.gada 1.aprīļa lēmumu lietā Nr.*** un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Skolas ielā 9-60, Jūrmalā, par kopējo summu 19,41 EUR apmērā, tai skaitā pamatparādu 18,03 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma naudu uz 2013.gada 5.jūliju 1,38 EUR.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF