Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 44

protokols Nr. 5, 6. punkts

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas
maksas pakalpojumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 7.nodaļā paredzēto kārtību pieteikuma iesniegšanai un izskatīšanai personificētās caurlaides saņemšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas piemērojama personām, kurām ar Saistošo noteikumu 21.1.apakšpunktu un 22.punktu noteikts atbrīvojums no nodevas samaksas.

2. Apstiprināt maksu par datu apstrādi sistēmā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas piemērojama personām, kurām ar Saistošo noteikumu 21.1.1. un 21.1.2.apakšpunktiem un 22.punktu noteikts atbrīvojums no nodevas samaksas.

3. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41.panta pirmās daļas 1.apakšpunktā noteikto nodokļa likmi.

4. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes atvērtajā maksas pakalpojumu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta tāmi iebraukšanas atļauju izsniegšanas nodrošināšanai.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un interneta mājaslapā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmums Nr.50 “Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.44

(protokols Nr.5, 6.punkts)

Iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar 21% PVN

1.

Par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi saskaņā ar saistošo noteikumu* 21.1. apakšpunktu un 22.punktu

1 vienība

9,50

11,50

2.

Par datu apstrādi sistēmā saskaņā ar saistošo noteikumu* 21.1.1., 21.1.2.apakšpunktu un 22.punktu

1 vienība

2,81

3,40

* Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ”


Lejupielāde: DOC un PDF