Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 51. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.543 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot pirmā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7482, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, kopējā platība 26,1 m2, kas atrodas dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 13000152727002 un kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2727, kura kopējā platība ir 1359 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4), un apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.4 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 6400 EUR (seši tūkstoši četri simti euro) apmērā, izsoles soli 448 EUR (četri simti četrdesmit astoņi euro) apmērā un dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini par dzīvokļa īpašumu Nr.4 izsoles uzvarētājam veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

2016.gada 14.decembrī plkst.15.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika dzīvokļa īpašuma Nr.4 pirmā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 - Vārds Uzvārds, personas kods. Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu soli. Vārds Uzvārds, personas kods, nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.4 par 6848 EUR (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs)

Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 18.novembrī samaksāja izsoles nodrošinājumu 640 EUR (seši simti četrdesmit) apmērā, 2016.gada 15.decembrī samaksāja pirkuma maksas daļu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā, 2016.gada 16.decembrī samaksāja pirkuma maksas daļu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā un 2016.gada 19.decembrī samaksāja pirkuma maksas daļu 3408 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņi euro) apmērā. Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.543 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 14.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/22), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 14.decembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7482, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, kopējā platība 26,1 m2, kas atrodas dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 13000152727002 un kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2727, kura kopējā platība ir 1359 m2, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 6848 EUR (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro) apmērā.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds, personas kods, vainas dēļ šī Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF