Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 36

protokols Nr. 1, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.545 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”, ar kuru nolēma pārdot trešā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 026 0901), kopējā platība 2860 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001), kopēja platība 42,5 m2, šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003), kopējā platība 20,9 m2, pagraba (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004), kopējā platība 9,6 m2  un nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006), kopējā platība 16,9 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 19800 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.86 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini par nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

2016.gada 14.decembrī plkst.15.30 - Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās 2 (divi) izsolei reģistrēti dalībnieki – divas fiziskas personas. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu - 25344 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 17.novembrī samaksāja izsoles nodrošinājumu 1980 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro) apmērā un 2016.gada 15.decembrī samaksāja pirkuma maksas daļu 23364 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro) apmērā. Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.545 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.86 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 14.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 14.decembrī notikušās nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 026 0901), kopējā platība 2860 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001), kopēja platība 42,5 m2, šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003), kopējā platība 20,9 m2, pagraba (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004), kopējā platība 9,6 m2  un nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006), kopējā platība 16,9 m2, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 25344 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro) apmērā.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds, personas kods, vainas dēļ šī Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF