Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 35

protokols Nr. 1, 49. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001
daļas nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “INLAT INVEST”

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 9.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma Bražuciema ielā 2 un “Upeslejas”, Jūrmalā, īpašnieka SIA “INLAT INVEST” iesniegums ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1001), ūdens daļas 301 m2 nomu, sauszemes daļas 241 m2 nomu un par zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1006), sauszemes daļas 974 m2 nomu laivu piestātnes izvietošanai un ūdenssporta aktivitāšu attīstīšanai.

Iesniegums iesniegts atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumā Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7.un 2.8 apakšpunkts noteic, ka ūdenstilpi iznomā šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem - rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai) un ūdenssportam, savukārt 9.punkts noteic, ka ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

Saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu ūdenstilpes nomas konkursu rīko gadījumos, ja uz konkrētas ūdenstilpes nomu ar vienādiem vai dažādiem izmantošanas veidiem ir pieteikušies divi vai vairāki pretendenti. Uz konkrēto ūdenstilpes daļu saņemts viens iesniegums. Iesniegumā norādītā ūdenstilpes daļai piegulošās sauszemes daļa atrodas pretī SIA “INLAT INVEST” piederošajiem īpašumiem Bražuciema iela 2 un “Upeslejas”, Jūrmalā, kas robežojas ar zemes vienību Bražciems 1006, Jūrmalā un zemes vienības Lielupe, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1001), sauszemi un ūdenstilpi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, konkurss par ūdenstilpes daļas nomas tiesībām nav jārīko un atbilstoši Nolikuma 4.3.punktam slēdzot jaunu nomas līgumu, priekšroka dodama piekrastes zemes īpašniekam. Tā kā iznomājamā ūdenstilpes daļa robežojas ar zemes vienību Bražciems 1006, Jūrmalā, kas atrodas pretim SIA “INLAT INVEST” nekustamajiem īpašumiem Bražuciema iela 2 un “Upeslejas”, Jūrmalā, pašvaldībai ir tiesisks pamats slēgt nomas līgumu ar piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku, t.i. SIA “INLAT INVEST”.

2016.gada 15.jūlijā tika saņemta Jūrmalas ostas pārvaldes vēstule Nr.1.1-34/8438 ar informāciju, ka iznomājamā ūdens nogabala platība atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 starp Lielupes 7 km un 8 km, pie nekustamajiem īpašumiem Bražuciema iela 2 un “Upeslejas”, Jūrmalā. Jūrmalas ostas pārvaldei konceptuāli nav iebildumu par nomas līguma noslēgšanu laivu piestātnes izveidošanai bez būves izvietošanas uz tās.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 20.oktobrī tika pieņemts lēmums Nr.519 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu “Upeslejas”, Jūrmalā, Bražuciema ielā 2, Jūrmalā” un nolēma apstiprināt zemes vienību “Upeslejas”, Jūrmalā un zemes vienību Bražuciema ielā 2, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, ar kuru nolemts mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1503 no Bražuciema iela 2, Jūrmalā, uz Bražuciema iela 3, Jūrmalā, mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 no “Upeslejas ”, Jūrmalā uz adresi Bražuciema iela 5, Jūrmalā.

2016.gada 1.decembrī Jūrmalas pilsētas domē saņemts SIA “INLAT INVEST” iesniegums Nr.1.1-37/13462 par ūdenstilpes nomu, kurā nekustamā īpašuma “Upeslejas” līdzīpašnieks Jānis Blomnieks ar parakstu apliecina, ka piekrīt ūdenstilpes daļas nodošanai nomā SIA “INLAT INVEST”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” ūdenstilpes nomas maksa par 1m2 gadā teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai noteikta 0,71 EUR/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Tā kā iznomājamā ūdenstilpes daļa atrodas teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai, tad ūdenstilpes daļa iznomājama par 0,71 EUR/ m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1001) ar kopējo platību 207 000 m2 lietošanas mērķis – publiskie ūdeņi.

Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 19.augusta sēdē nolēma atbalstīt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1001), ūdenstilpes daļas 542 m2 platībā (starp Lielupes 7 km un 8 km) iznomāšanu SIA “INLAT INVEST” pretī Bražuciema ielai 2, Jūrmalā, laivu piestātnes izvietošanai un ūdenssporta aktivitāšu attīstīšanai. Savukārt, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija neatbalsta zemes vienības Bražuciems 1006, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1006), daļas 974 m2 platībā (starp 7 km un 8 km) iznomāšanu, jo tajā nav paredzēts veikt saimniecisko darbību. Ūdenstilpē tiek plānots izvietot laivu piestātni diviem kuteriem, izmantot atpūtai un makšķerēšanai, kā arī ūdenssporta infrastruktūras attīstīšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7.apakšpunktu, 2.8.apakšpunktu un 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” 2.7. un 4.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 19.augusta sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-4/21), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt SIA “INLAT INVEST” (reģistrācijas numurs 40103343123) zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001, kas iekļauta zemes vienībā Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, ūdenstilpes daļu 542 m2 platībā, uz 5 (pieciem) gadiem laivu piestātnes izvietošanai un ūdenssporta aktivitāšu attīstīšanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās dienas un līdz ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanai nomnieks samaksā nomas maksu par šajā punktā noteikto zemes vienības ūdenstilpes daļas 542 m2 platībā pirmo nomas gadu 384,82 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma Pielikumā.

3. Ja šī lēmuma 1.punktā minēto nomas maksu par pirmo nomas gadu neiemaksā viena mēneša laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

 2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.35

(protokols Nr.1, 49.punkts)

ŪDENSTILPES NOMAS LĪGUMS Nr.____________

2017.gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

SIA “INLAT INVEST”, reģistrācijas numurs 40103343123 (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr.______ “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS).

1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001, ūdenstilpes daļas (upes posms) 542 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā pievienoto plānu

1.2. OBJEKTA iznomāšanas mērķis ir laivu piestātnes izvietošana un ūdenssporta aktivitāšu attīstīšana.

2. Līgumslēdzēju saistības

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:

2.1.1. nodot OBJEKTU NOMNIEKAM nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

2.1.2. līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt nomniekam .

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. ievērot apstiprinātos ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus ( Līguma 3.pielikums), izmantot OBJEKTU tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.2. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.3. nodrošinot sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.5. netraucēt OBJEKTĀ veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar IZNOMĀTĀJU;

2.2.6. izstrādāt un saskaņot nomātās teritorijas labiekārtojuma projektu;

2.2.7. jebkuras darbības OBJEKTĀ organizēt, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.8. nodrošināt tauvas joslas (krastmalas) lietošanu kopšanu – atkritumu savākšanu, zāles pļaušanu pretī nomātajai ūdenstilpei;

2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (OBJEKTA), lai to varētu izmantot: kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai.

2.2.10. Ievērot Jūrmalas pilsētas domes, Babītes novada un Rīgas domes apstiprinātos 201_.gada __.________ Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus un Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu;

2.2.11. atbilstoši kompetencei, nodrošināt OBJEKTA uzraudzību, pārņemt no IZNOMĀTĀJA un turpmāk īstenot: kārtības uzturēšanu tauvas joslā, piesārņojuma noplūdes gadījumu konstatāciju ūdenstilpē, zivju bojāejas un slāpšanas novēršanas organizēšanu un ziņošanu IZNOMĀTĀJAM un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.12. OBJEKTĀ nepieļaut trešo personu nelikumīgu darbību, kā arī informēt IZNOMĀTĀJU par zemes īpašnieku (lietotāju) vai citu ūdenstilpju nomnieku nelikumīgu rīcību, kas kaitē vai var kaitēt ūdenstilpes hidrobioloģiskajam stāvoklim un videi;

2.2.13. NOMNIEKAM nav tiesību, bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļu.

2.3. NOMNIEKAM aizliegts iznomātajā ūdenstilpes daļā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

2.4. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, NOMNIEKS ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Līgumslēdzēji saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” vienojas noteikt OBJEKTA nomas maksu 384,82 EUR (trīs simti astoņdesmit četri eiro un 82 eiro centi) apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji grozīt nomas maksas apmēru, par to rakstveidā divus mēnešus iepriekš informējot NOMNIEKU (veicot grozījumus Līguma 3.1.punktā minētajā Jūrmalas pilsētas domes lēmumā vai pieņemot citu lēmumu attiecībā uz ūdenstilpes nomas maksas apmēru), attiecīgi nosūtot koriģētu nomas maksas rēķinu. Ja NOMNIEKS atsakās maksāt grozīto nomas maksu, tad LĪGUMS zaudē spēku, sākot no trešā mēneša no šajā LĪGUMA punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas.

3.3. Nomas maksu (par pirmo nomas gadu) NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3.4. Par kārtējo gadu OBJEKTA nomas maksa tiek samaksāta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.5. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.6. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma naudu 0,1 (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

Ja NOMNIEKAM ir nomas maksājumu parāds, tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.7. NOMNIEKS maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

3.8. Ja tiek mainīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmums Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, vienpusēji mainīt ūdenstilpes nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā .

3.9. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc IZNOMĀTĀJA iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz esošā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc IZNOMĀTĀJA iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā piecus gadus līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Pēc LĪGUMA stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par LĪGUMU zaudē savu spēku.

4.3. LĪGUMS un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējpušu tiesību un saistību pārņēmējam.

4.4. LĪGUMS var tikt pagarināts, pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski par to vienojoties.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

4. Līguma izmaiņas UN IZBEIGŠANA

6.1. Izmainīt LĪGUMA noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. LĪGUMA izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti.

6.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pēc NOMNIEKA pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to IZNOMĀTĀJAM ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš un atlīdzinot IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu. Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumu, kad netiek ievēroti LĪGUMA noteikumi.

6.3. IZNOMĀTĀJS LĪGUMA darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

6.3.1. NOMNIEKS sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas nav sācis līgumā paredzēto darbību, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus, izmanto OBJEKTU pretēji līgumā noteiktajiem mērķiem, vai citiem normatīvajiem aktiem, tostarp pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

6.3.2. NOMNIEKS vairāk par mēnesi ir aizkavējis OBJEKTA nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no IZNOMĀTĀJA;

6.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi dara neiespējamu LĪGUMA turpmāku izpildi.

6.4. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.

6.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 6 (sešus) mēnešus iepriekš, pieprasīt demontēt laivu piestātni un atbrīvot OBJEKTU. Laivu piestātne tiek demontēta par NOMNIEKA līdzekļiem.

6.6. Jebkāds neaizvākts priekšmets pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

7. Citi noteikumi

7.1. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā 2 (divos) oriģināleksemplāros uz ____(_______) lapām, no kuriem viens atrodas pie IZNOMĀTAJĀ, bet viens pie NOMNIEKA.

7.2. LĪGUMAM kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

7.2.1. 1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._______lēmuma “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas nomas līgumu noslēgšanu ” noraksts uz __ lapām.

7.2.2. 2.pielikums – zemes vienības daļas plāns uz 1 lapas;

7.2.3. 3.pielikums – 201_.gada ___________ Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi uz ___ lapām.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

SIA “INLAT INVEST”

Reģistrācijas Nr. 40103343123

Priežu iela 40-2, Jaunolainē, Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

_____________________

D.Kočkins


Lejupielāde: DOC un PDF