Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 33

protokols Nr. 1, 47. punkts

Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā,
nomas līguma pagarināšanu

Īpašuma tiesības uz veikala un noliktavas ēkas Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 521 5402 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 24.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000090440.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 021 5409 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 26.aprīļa lēmumu nostiprinātas akciju sabiedrībai “FĒNIKSS” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4544.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.111 “Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību “FĒNIKSS”” starp Jūrmalas pilsētas domi un akciju sabiedrību “FĒNIKSS”” 2012.gada 15.martā tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/217 par veikala ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5409 001 250,40 m2 platībā un noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5409 002 96,40 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 11.janvārim saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 13.decembrī ir saņemts zemesgabala Cīruļu ielā 113, Jūrmalā īpašnieka akciju sabiedrības “FĒNIKSS” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-37/13978) ar lūgumu pagarināt veikala un noliktavas ēkas Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, nomas līgumu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.515) 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka ēkas Cīruļu ielā 113, Jūrmalā nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, un zemesgabala īpašnieks akciju sabiedrība “FĒNIKSS” veikala un noliktavas ēkā sniedz Slokas un Krastciema rajona iedzīvotājiem tirdzniecības pakalpojumus, veikals ir ļoti iecienīts iedzīvotāju vidū, jo nav jāmēro ceļš ar autobusu uz veikaliem Kauguros. Ņemot vērā to, ka šis ir vienīgais veikals šajā rajonā ir lietderīgi pagarināt telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, akciju sabiedrības “FĒNIKSS” 2016.gada 12.decembra iesniegumu Nr.2-12/2016, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/27), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2012.gada 15.martā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/217, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un akciju sabiedrību “FĒNIKSS”, reģistrācijas Nr.42803003192, par veikala ēkas un noliktavas ēkas Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, nomu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt telpu ikmēneša nomas maksu 206,33 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2017.gada 12.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.33

(protokols Nr.1, 47.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2012.gada 15.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/217

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība “FĒNIKSS”, reģistrācijas Nr.42803003192, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Drulles personā, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr.___ “Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līdzēji vienojas par telpu ikmēneša nomas maksu 206,33 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. NOMNIEKS papildus telpu nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ”

2. Izteikt Līguma “4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. No 2017.gada 12.janvāra NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto telpu nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Līdzēji vienojas, ka maksājumi par telpu faktisko lietošanu tiek veikti no 2017.gada 12.janvāra , par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.”

3. Izteikt Līguma 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. Ja tiek kavēti Līgumā noteiktie nomas maksājumi, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus, par telpu nomas maksājumu kavējumu - 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavējuma dienu.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas samaksāšanas.”

4. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2022.gada 12.janvārim.”

5. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz __ (______) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmuma Nr.___ “Par ēku Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu” noraksts uz __ (__) lapām , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome Akciju sabiedrība “FĒNIKSS”
Reģistrācijas numurs 90000056357 Reģistrācijas numurs 42803003192
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015
_______________________ ________________________
G.Truksnis J.Drulle

Lejupielāde: DOC un PDF