Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 32

protokols Nr. 1, 46. punkts

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 71/100 domājamām daļām 1824 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no dzīvojamās mājas Tirgoņu ielā 29 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4106 001 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 29/100 domājamām daļām ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Īpašuma tiesības uz pamatēku – muzeja ēku Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4106 003 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069885.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.42 “Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no V.Uzvārds” starp Jūrmalas pilsētas muzeju un Zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds 2013.gada 4.martā noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 1.1-16.3.1/226 (turpmāk – Līgums) par Zemesgabala daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2013.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai. Saskaņā ar domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.92 “Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar Vārds Uzvārds pagarināšanu” un 2014.gada 4.aprīlī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/522 Līguma termiņš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim un saskaņā ar domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.27 “Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu” un 2015.gada 2.februārī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/153 Līguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.decembrim. Saskaņā ar domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu Nr.29 “Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)” un 2016.gada 24.februārī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/179 par grozījumu 2013.gada 4.marta Zemes nomas līgumā Nr. 1.1-16.3.1/226 Līguma termiņš pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim.

Dome 2016.gada 13.decembrī ir saņēmusi Zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds 2016.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-39/5099-K) ar lūgumu pagarināt Līgumu.

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu un Vārds Uzvārds 2016.gada 12.decembra iesniegumu, un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Jūrmalas pilsētas muzeju un Vārds Uzvārds 2013.gada 4.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/226 līdz 2017.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt Zemesgabala nomas maksu 5% apmērā no Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2017.gada 1.janvāra.

3. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minēto Līguma termiņa pagarināšanu, noslēdzot vienošanos saskaņā ar paraugu šī lēmuma pielikumā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.32

(protokols Nr.1, 46.punkts)

Apstiprināts:

_______________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2013.gada 4.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226

Jūrmalā, 2017.gada ___. ______________

Zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, 71/100 domājamās daļas īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Iznomātājs), un  Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas Nr.90000056409, tās direktores Intas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 ”Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas - Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ____________ lēmumu Nr. _____ “Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu” vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2013.gada 4.martā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 (turpmāk – Līgums):

1. PUSES atzīst un vienojas, ka no 2016.gada 31.decembra līdz šīs vienošanās noslēgšanas brīdim Līgums un tajā noteiktās PUŠU saistības ir uzskatāmas par spēkā esošām.

2. Grozīt Līguma 4.1.punktu, pirmajā teikumā aizstājot vārdus un ciparus “uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim” ar vārdiem un ciparus “uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.”

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ____________ lēmuma Nr. _____ “Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu” noraksts uz __ (________) lapām.

7. PUŠU rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

personas kods,

Adrese

Jūrmalas pilsētas muzejs,

Reģistrācijas Nr.90000056408,

Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, LV-2015

___________________

V.Uzvārds

__________________________

I.Baumane


Lejupielāde: DOC un PDF