Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 28

protokols Nr. 1, 42. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.punktu un 54.7. apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.606 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” (turpmāk – Lēmums Nr.606) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1603 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei. Ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Vārds Uzvārds, personas kods, 2006.gada 14.septembrī tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.9/874 par detālplānojuma izstrādi. Pašlaik īpašuma tiesības uz zemesgabalu Zvārtas ielā 27, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3688, ir nostiprinātas SIA “NOVATORS”, reģistrācijas numurs 41702000314.

2016.gada 2.decembrī Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka SIA “NOVATORS”, reģistrācijas numurs 41702000314, kuru pārstāv Ivans Bergmanis, iesniegums, ar lūgumu turpināt detālplānojuma izstrādi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas (pirts) būvniecībai.

Kopš detālplānojuma izstrādes uzsākšanas vairakkārt ir mainījušies Jūrmalas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī pašvaldību teritorijas plānošanu reglamentējošie normatīvie akti, tāpēc, lai turpinātu detālplānojuma izstrādi nepieciešams atcelt Lēmumu Nr.606 un uzsākt detālplānojuma izstrādi no jauna, izdodot darba uzdevumu atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2017.gada 4.janvāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27”.

2. Izbeigt 2006.gada 14.septembrī noslēgto līgumu Nr.1.1-16.9/874 par detālplānojuma Jūrmalā, Zvārtas ielā 27, izstrādi.

3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2006.gada 14.septembra līguma Nr.1.1-16.9/874 “Par detālplānojuma izstrādi”, kas noslēgts saskaņā ar Lēmumu Nr.606, darbības izbeigšanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

5. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.28

(protokols Nr.1, 42.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2006.gada 14.septembra līgumā Nr.1.1-16.9/874 par detālplānojuma izstrādi

Jūrmalā, 2017.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.____ lēmumu Nr. ___ ”Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.606 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu” vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2006.gada 14.septembrī noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.9/874 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī, starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru, sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sastāv no teksta daļas uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Vārds Uzvārds

Adrese

Tālrunis

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

_______________________________

/A.Grants/

_______________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF