Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 24.01.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 27

protokols Nr. 1, 40. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1034
„Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5,
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1034 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.1034) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 ir galīgā redakcija. Ar Domes 2007.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.64) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Atbilstoši Jūrmalas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2495.punktam spēkā esošo detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Tā kā līgums par detālplānojuma Salaspils ielā 5, Jūrmalā, īstenošanu nav slēgts, tad detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2018.gada 5.aprīlim. Domē 2016.gada 28.decembrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Salaspils ielā 5, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānojumu zemesgabalam Salaspils ielā 5, lai attiecībā uz šo zemesgabalu spēkā stātos aktuālie Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Par saņemto ierosinājumu rakstiski informēti detālplānojuma teritorijai pieguļošo zemesgabalu īpašnieki.

Ņemot vērā to, ka normatīvie akti vairs neparedz obligātu detālplānojuma izstrādi pirms būvniecības zemesgabalam Salaspils ielā 5, Jūrmalā un pamatojoties uz Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2496.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1034 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2007.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.64 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF