Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 26

protokols Nr. 1, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 2012.gada 16.oktobrim) 57.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203” (turpmāk – Lēmums Nr.220) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 (kadastra Nr.1300 013 1201) un Jūrmalā, Druvciems 1203 (kadastra Nr.1300 013 1203) un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija detalizēt jaunas apbūves izvietojuma iespējas, un izvērtēt zemesgabala sadales iespējas, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem) (spēkā līdz 2012.gada 23.oktobrim).

2011.gada 19.jūlijā starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Vārds Uzvārds tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.5.3/592 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

2016.gada 8.decembrī Domē ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums), lai varētu īstenot attīstības ieceri atbilstoši spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem Dabas teritorijā (DA5) un Ūdensmalu teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.220 „ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203”.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2011.gada 19.jūlija līguma Nr.1.1-16.5.3/592 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, izbeigšanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.26

(protokols Nr.1, 39.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2011.gada 19.jūlija līgumā Nr.1.1-16.5.3/592

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods , (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2016.gada 8.decembra iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._____ lēmumu Nr.___ “Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.220 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203” atcelšanu”, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2011.gada 19.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.5.3/592 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

_______________________________

/A.Grants/

Vārds Uzvārds

Adrese

t.

________________________________

/V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF