Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 22

protokols Nr. 1, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Sūnu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 30.novembra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 25, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 30.novembrī ar Nr. 1.1-37/13398, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Sūnu ielā 25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0260 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sūnu ielā 25, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000540949 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4930 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Sūnu ielā 25, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 514 6003 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000140706 nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds (turpmāk – būvju īpašnieki).

Būvju īpašums sastāv no dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 6020 003, 1300 014 6020 004, 1300 014 6020 005, 1300 014 6020 006, 1300 014 6020 007, 1300 014 6020 008, 1300 014 6020 009, 1300 014 6020 010, 1300 014 6020 011, 1300 014 6020 012, 1300 014 6020 013, 1300 014 6020 014, 1300 014 6020 015, 1300 014 6020 016, 1300 014 6020 017, 1300 014 6020 026.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds 2016.gada 7.novembrī iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 19.oktobra darba uzdevumu – nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2672 m2 un 2258 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 16.novembrī saskaņots ar būvju īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2017.gada 4.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0260, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, ar kopējo platību 4930 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2258 m2 platībā un piešķirot adresi Vasaras iela 54, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0308.

3. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2672 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0307, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Sūnu ielā 25, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Sūnu ielā 25, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Vasaras iela 54, Jūrmalā, ar kopējo platību 2258 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0308, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Vasaras ielā 54, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Vasaras ielā 54, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 54, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 013, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sūnu ielas 25, korpuss 11, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 54, Jūrmala.

12. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 014, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sūnu ielas 25, korpuss 12, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 54, korpuss 1, Jūrmala.

13. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 015, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sūnu ielas 25, korpuss 13, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 54, korpuss 2, Jūrmala.

14. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 016, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sūnu ielas 25, korpuss 14, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 54, korpuss 3, Jūrmala.

15. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 017, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sūnu ielas 25, korpuss 15, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 54, korpuss 4, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.22

(protokols Nr.1, 34.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF