Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 21

protokols Nr. 1, 33. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzintaru
prospektā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kopīpašnieku Vārds Uzvārds, personas kods, un Easton Development Limited, reģistrācijas Nr.099925, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (ģenerālpilnvaru apliecinājusi augstākās tiesas reģistratore Dž.Estikota 2016.gada 26.februārī Viktorijā, Seišelu republikā, ar Nr.5114 OF 2016, reģistrēts ar Nr. 1.1-39/5178-K, par zemes vienības Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1107 sadales apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1720 (turpmāk – ZN Nr.1720) nostiprinātas Vārds Uzvārds un Easton Development Limited. Nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 3452 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 008 1107, dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 001, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 003.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojuma tikai izstrādājot detālplānojumu.

Zemes vienības sadale izstrādāta detālplānojumā „Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā apstiprināšanu” (Domes 2016.gada 15.septembra Lēmums Nr.458 (protokols Nr.13, 40.punkts) (turpmāk – Detālplānojums), kas ietver zemesgabala Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, sadalīšanu, izveidojot divas 1726 m2 un 1726 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienība Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

ZN Nr. 1720 otrās daļas, 2.iedaļas ierakstā Nr. 20.1 ir atzīme par piedziņu uz Easton Development Limited piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 21.punktu un 2017.gada 4.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 3452 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1726 m2 platībā un piešķirot adresi Dzintaru prospekts 17A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 008 0204.

2. Noteikt, ka zemes vienības Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1726 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 0203, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1720 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt, ka jauni apgrūtinājumi un to precīzās platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Dzintaru prospekts 17A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1726 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 0204, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Dzintaru prospektā 17A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Dzintaru prospektā 17A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Dzintaru prospektā 17A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 002 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 003, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Dzintaru prospekts 17, Jūrmala, uz adresi Dzintaru prospekts 17A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.21

(protokols Nr.1, 33.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF