Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 20

protokols Nr. 1, 32. punkts

Par zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā, un Steķu ielā 1,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

Izskatot zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā, un Steķu ielā 1, Jūrmalā, īpašnieka SIA “Rigaburger”, vienotais reģistrācijas Nr.40003666476 pilnvarotās personas SIA “Balt-1”, vienotais reģistrācijas Nr.40003874066, 2016.gada 16.decembra iesniegumu Nr. D_1_12/16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 27.decembrī ar Nr. 14-3/6500, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 2615, un zemes vienības Steķu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 019 2614 apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 52A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000061351 nostiprinātas SIA “Rigaburger”. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1150 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Steķu ielā 1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3053 nostiprinātas SIA “Rigaburger”. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1150 m2 platībā.

Nekustamie īpašumi Skolas ielā 52A, Jūrmalā, un Steķu ielā 1, Jūrmalā nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2017.gada 4.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1150 m2, kadastra apzīmējums 1300 019 2615, un Steķu ielā 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 1150 m2, kadastra Nr. 1300 019 2614, apvienošanu.

2. Noteikt, ka apvienotajai zemes vienībai platība ir 2300 m2 un adrese - Steķu ielā 1, Jūrmalā.

3. Noteikt, ka apvienotajai zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Atcelt zemesgabalam Steķu ielā 1, Jūrmalā, apgrūtinājumus, kas nostiprināti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3053 III.daļas 1.iedaļā un noteikt, ka jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Steķu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību Skolas ielā 52A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2615, un tai noteikto adresi Skolas ielā 52A, Jūrmala.

7. Uzdot zemes vienības Steķu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF