Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 19

protokols Nr. 1, 31. punkts

Par zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā, un Grīvas ielā 1,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 22.decembrī iesniegto iesniegumu Nr. 28, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 23.decembrī ar Nr.14-3/6468 ar lūgumu Domei apstiprināt zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 018 1210, un zemesgabala Grīvas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 018 1212 apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Asnu ielā 2, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3336 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1725 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Grīvas ielā 1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4705 nostiprinātas Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1640 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1212 001, pagrabu ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1212 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1212 003.

Nekustamie īpašumi Asnu ielā 2, Jūrmalā, un Grīvas ielā 1, Jūrmalā nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemesgabalu īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds 2016.gada 7.novembrī iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt Vārds Uzvārds intereses valsts un pašvaldības iestādēs sakarā ar zemes gabalu apvienošanu un plānu izgatavošanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2017.gada 4.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabalu Asnu ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 1725 m2, kadastra numurs 1300 018 1210, un Grīvas ielā 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 1640 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 1212, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajam zemesgabalam ar platību 3365 m2 adresi Grīvas iela 1, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0033.

3. Noteikt zemesgabalam Grīvas ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemesgabalam Grīvas ielā 1, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4705 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt, ka jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemesgabala Grīvas ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemesgabalu Asnu iela 2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 018 1210 un adresi Asnu iela 2, Jūrmala.

7. Uzdot zemes vienības Grīvas ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.19

(protokols Nr.1, 31.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF