Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 17

protokols Nr. 1, 29. punkts

Par būvju nojaukšanu Puķu ielā 60, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 5.decembrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/6092 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 001), šķūni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 002), šķūni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 003) un tualeti Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 004) Puķu ielā 60, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1127 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 6.decembra atzinumu (protokols Nr.14-20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 001), šķūna Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 002), šķūna Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 003) un tualetes Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7311 004) Puķu ielā 60, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Puķu ielā 60, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF